Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sr. 21.II.2024 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


Komunikat MO: Jak kupuj眂 zwierz, ro秎in z gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem nie popa舵 w konflikt z polskim prawem

Od Rzecznika Prasowego MO.

Szanowni Pa駍two

Zwracam si do Pa駍twa z gor眂 pro禸 o pomoc w rozpowszechnieniu za潮czonego przewodnika, kt髍y ma ustrzec przed kupowaniem z nielegalnych 紃骴e zwierz眛 oraz ro秎in gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem.
Walk z tym procederem rozpocz瓿o 160 pa駍tw, kt髍e podpisa硑 Konwencj Waszyngto駍k. Jej postanowienia obowi眤uj w Polsce od marca 1990 roku. Postanowienia Konwencji da硑 podstaw do stworzenia rozwi眤a prawnych obowi眤uj眂ych w tym zakresie w Polsce. Nak砤daj one na ka縟 osob posiadaj眂 ro秎in lub zwierz - nale勘ce do gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem - obowi眤ek ich rejestracji. Transport tych ro秎in i zwierz眛 r體nie wymaga odpowiednich pozwole.
Ekolodzy oceniaj, 縠 nielegalny mi阣zynarodowy obr髏 gin眂ymi gatunkami ro秎in i zwierz眛 przynosi zyski por體nywalne do przychod體 z handlu narkotykami i broni.
Pami阾ajmy, 縠 z砮 warunki transportu i brak odpowiedniej weterynaryjnej opieki powoduj 秏ier 90 proc. tak traktowanych zwierz眛.

Rzecznik Prasowy
Ministerstwa odowiska
Piotr Pukos

Przewodnik

Jak kupuj眂 zwierz, ro秎in z gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem nie popa舵 w konflikt z polskim prawem.

Przed kupnem gatunku gin眂ego i zagro縪nego wygini阠iem masz obowi眤ek:

- Sprawdzi, czy dane zwierz znajduje si na li禼ie gatunk體 dzikich ro秎in i zwierz眛 zagro縪nych wygini阠iem, obj阾ych przepisami Konwencji Waszyngto駍kiej (CITES). Aktualna wersja listy znajduje si w rozporz眃zeniu Ministra odowiska z 27 lutego 2002 roku w sprawie przewo縠nia przez granic pa駍twa okre秎onych ro秎in i zwierz眛 (Dz.U.2002.39.357), kt髍a znajduje si na stronie internetowej Ministerstwa odowiska (www.mos.gov.pl/cites-ma).

- Je縠li zwierz znajduje si na li禼ie upewnij si, czy sklep zoologiczny, w kt髍ym dokona砮 zakupu do rachunku do潮czy informacj o numerze i dacie wydania zezwolenia importowego lub numerze i dacie wydania dokumentu wystawionego przez urz阣owego lekarza weterynarii (za秝iadczenie o urodzeniu zwierz阠ia w hodowli). S one dowodem legalno禼i zakupu zwierz阠ia.

Po dokonaniu zakupu jeste zobowi眤any, w terminie 14 dni, uda si do starostwa z dokumentami otrzymanymi w sklepie, w celu zarejestrowania zwierz阠ia.
 • Wniosek rejestrowy powinien zawiera (zgodnie z Ustaw o ochronie przyrody) nast阷uj眂e informacje:
  - imi, nazwisko i adres posiadacza lub przetrzymuj眂ego zwierz;
  - adres miejsca przetrzymywania, prowadzenia hodowli;
  - liczb zwierz眛 w hodowli; nazw gatunku w j陑yku 砤ci駍kim i polskim;
  - opis oznakowania (je縠li istnieje);
  - cel posiadania lub przetrzymywania zwierz阠ia;
  - numer i dat wydania zezwolenia na przyw髗 do kraju lub zezwolenia na pozyskanie;
  - numer i dat dokumentu wydanego przez urz阣owego lekarza weterynarii, potwierdzaj眂ego urodzenie zwierz阠ia w hodowli.

 • Za dokonanie wpisu do rejestru nie jest pobierana op砤ta skarbowa. Natomiast za z硂縠nie wniosku nale縴 zap砤ci - 5 z, a za ka縟y za潮cznik - 50 gr. Wypis z rejestru kosztuje 11 z.

 • W przypadku 秏ierci zwierz阠ia (ewentualnie pozbycia si go) jeste zobowi眤any uda si do starostwa w celu wykre秎enia go z rejestru w terminie 14 dni.

  Obowi眤ek rejestracji zwierz阠ia lub ro秎iny wymienionej w Konwencji Waszyngto駍kiej istnieje w Polsce od 1 maja 2002 r. - z chwil wej禼ia w 縴cie rozporz眃zenia Ministra odowiska.

  Je縠li wszed砮 w posiadanie zwierz阠ia przed 1 maja 2002 r., powiniene zg硂si si do starostwa, aby je zarejestrowa do 2 listopada 2003 roku (pomimo braku dokument體, potwierdzaj眂ych legalno舵 zakupu). Zwierz阾a kupione po drugim listopada b阣 podlega硑 rejestracji w spos骲 ci眊硑.

  Wpisanie zwierz阠ia do rejestru nie jest jednoznaczne z jego zalegalizowaniem (zwierz阾a bez udokumentowanego pochodzenia nie mog by przedmiotem obrotu mi阣zynarodowego!)

  Przypominamy, 縠 obowi眤ek rejestracji up硑wa 2 listopada 2003 roku.

  PAMI蔜AJ!

  Kupuj眂 zwierz bez dokument體 秝iadcz眂ych o legalno禼i jego pochodzenia, bierzesz udzia w przest阷stwie!  Komunikat prasowy pochodzi z strony www.mos.gov.pl. • O portalu |  Kontakt
  © Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.