Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sr. 21.II.2024 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


List do Rzecznika Prasowego Ministerstwa Ochrony odowiska Pana Ministra Piotra Pukosa

Szanowny Panie!

W zwi眤ku z opublikowaniem na 砤mach fauny&flory Komunikatu Ministerstwa Ochrony odowiska sygnowanego Pa駍kim nazwiskiem, nasun瓿o mi si kilka pyta zwi眤anych z omawianym zagadnieniem. Pozwol sobie je zada, licz眂 na odpowied, a tym samym na powa縩e potraktowanie zar體no problemu jak i obywateli zainteresowanych nowo wprowadzonym obowi眤kiem rejestracji ro秎in i zwierz眛. List ten, jak i Pa駍k odpowied pozwol sobie upubliczni, zar體no na zebraniach Ma硂polskiego Stowarzyszenia Hodowc體 Kanark體 i Ptak體 Egzotycznych, jak i na stronie internetowej www.papugi.gery.pl oraz ewentualnie na 砤mach prasy.
Zadaj眂 pytania, pozwol sobie na skupienie si na obowi眤ku rejestracji ptak體, a szczeg髄nie papug i astryld體 z uwagi na znajomo舵 tego zagadnienia.

Pytania:

1. Dlaczego, mimo 縠, rozporz眃zenie wesz硂 w 縴cie 1 maja 2002 roku i dotyczy ogromnej rzeszy obywateli naszego Pa駍twa, Ministerstwo nie stara硂 si o zaistnieniu obowi眤ku rejestracji ogromnej liczby ro秎in i zwierz眛 w tym prawie wszystkich papug, poinformowa zainteresowanych? Nawet zrzeszeni w Stowarzyszeniach hodowc體 i czytelnicy czasopism hodowlanych nie mieli 縜dnej mo縧iwo禼i zapoznania si z zaistnieniem tego obowi眤ku. Dopiero "sensacyjne" publikacje na 砤mach "Rzeczypospolitej" czy krytykowane przez Pana informacje dziennikarzy Polsatu uzmys硂wi硑 obywatelom, 縠, mog sta si osobami nieprzestrzegaj眂ymi obowi眤uj眂ego prawa.

2. Dlaczego, por體nuje Pan ro秎iny i zwierz阾a podlegaj眂e rejestracji do "auta, bi縰terii i domu", je縠li bardziej uprawnione pod wzgl阣em cenowym, przynajmniej w przypadku ogromnej masy ptak體, by硂by por體nanie do but體, pi砶i czy w najlepszym przypadku roweru? Ogromna wi阫szo舵 ptak體 hodowanych w Polsce a podlegaj眂ych rejestracji nale縴 do gatunk體 pospolitych w hodowlach i w zwi眤ku z tym tanich lub nawet bardzo tanich. Przyk砤dem mo縠 by bardzo popularny w hodowlach ry縪wiec siwy (Padda oryzivora, CITES II) kosztuj眂y u hodowcy 10 - 20 z, czy modrolotka (koza) czerwonoczelna (Cyanoramphus novaezelandiae, CITES I) kt髍ej wersja zielona (dzika) a nawet mutacja cynamonowa jest do nabycia za 20 - 40 z. Ptaki te i wiele innych, lepiej rozmna縜 w niewoli i jest ta駍zych, od nie podlegaj眂ych obowi眤kowi rejestracji kanark體.

3. Czy obowi眤ek rejestracji tanich i bardzo tanich ptak體 nie ograniczy ich liczby w hodowlach, a w ich miejsce w my秎 zasady "jak jest klient to towar si znajdzie" nie zostan wprowadzane ptaki z od硂wu? Ju obecnie w sklepach zoologicznych masowo oferowane s afrykanki senegalskie pochodz眂e z od硂wu, jednak popyt na nie jest ograniczony z uwagi na ta駍ze i masowo hodowane papugi australijskie przede wszystkim z rodzaj體 Platycercus i Polytelis.

4. Dlaczego pisze Pan, 縠 "konieczno舵 rejestracji wynika z konieczno禼i przestrzegania prawa mi阣zynarodowego"? Czy縝y ta "konieczno舵" rejestracji wszystkich organizm體 umieszczonych na za潮cznikach I i II Konwencji Waszyngto駍kiej dotyczy砤 tylko Polski? Czy inne pa駍twa sygnatariusze Konwencji mog j "przestrzega" w inny spos骲? Dlaczego w Czechach, S硂wacji czy Niemczech, 縠 wspomn tylko o naszych s眘iadach, wy潮czono z obowi眤ku rejestracji kilkadziesi眛 gatunk體 ptak體? W Czechach 86, w tym papug - 51 gatunki (plus papu縦i faliste i nimfy). W Polsce tylko 3 gatunki papug nie podlegaj obowi眤kowi rejestracji, czym my si r罂nimy od Czech體, S硂wak體, Niemc體 czy innych cywilizowanych narod體?

5. Awizowane przez Pana zmiany w obowi眤ku rejestracji maj dotyczy wy潮cznie: ro秎in, bezkr阦owc體 i ryb, dlaczego? Nie chc si wypowiada na temat p砤z體, gad體 i ssak體, gdy nie jestem specjalist od tych grup organizm體, natomiast bezwzgl阣nie potrzebne jest znaczne rozszerzenie listy ptak體 nie podlegaj眂ych obowi眤kowi rejestracji. Z listy powinny by usuni阾e gatunki ptak體, praktycznie udomowionych, doskonale rozmna縜j眂ych si w niewoli, a w zwi眤ku z tym nie pozyskiwanych ze 秗odowiska naturalnego. Dalszy wzrost liczby hodowc體 i ptak體 przez nich hodowanych ograniczy do minimum od丑w ptak體, a tym samym przyczyni si do zachowania ich dla przysz硑ch pokole.

Z powa縜niem...
Mgr in. Jerzy 苭ik
Przewodnicz眂y Kolegium S阣zi體-Ekspert體 MSHK i PE

Ps. Pozwol sobie do潮czy list papug nie podlegaj眂ych rejestracji na terenie Czech oraz moj propozycj listy papug, kt髍e powinny by wy潮czone z obowi眤ku rejestracji na terenie naszego kraju.

  • Papugi nie podlegaj眂e obowi眤kowi rejestracji w Czechach (wg. "Papou禼i" nr 4/2002 str. 251 - 252).

  • Papugi, kt髍e nie powinny podlega obowi眤kowi rejestracji.


    PS. List ten zosta wys砤ny do Rzecznika Prasowego MOS drog internetow, oraz opublikowany w magazynie Fauna&Flora - jak na razie bez odpowiedzi.  • O portalu |  Kontakt
    © Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.