WNIOSEK REJESTROWY

W SPRAWIE PRZETRZYMYWANIA / HODOWLI ZWIERZĄT

wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. Nr 39, poz.357)

 

I. PROSZĘ O (zaznaczyć właściwe)


c wpis do rejestru

c skreślenie z rejestru

c zmianę danych rejestrowych


            c wypis z rejestru (zaświadczenie)

II. DANE O POSIADACZU / HODUJĄCYM ZWIERZĘTA

                  

imię:

 

 

nazwisko:

adres:

 

 

 

nr tel.:

 

III. DANE O POSIADANYCH / HODOWANYCH ZWIERZĘTACH

 

adres miejsca przetrzymywania / hodowli:

 

 

 

 

nazwa gatunku w języku łacińskim:

nazwa w języku polskim (jeśli istnieje):

wielkość powierzchni zajętej pod uprawę:

 

 

opis oznakowania (jeżeli istnieje):

cel posiadania lub przetrzymywania – zaznaczyć właściwe:

c B-Hodowla w niewoli lub sztuczne rozmnażanie

c G-Ogrody botaniczne

c N-Reintrodukcja lub introdukcja do środowiska naturalnego

c P-Dobra osobiste

c S-Cel naukowy

 

c Z-Ogrody zoologiczne

c E-Edukacja

c M-Badania biomedyczne

c Q-Cyrki i wystawy objazdowe

c T-Działalność zarobkowa handel

numer i data wydania zezwolenia na wwóz do kraju lub zezwolenia na pozyskanie:

 

numer i data dokumentu wydanego przez  urzędowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli:

 

Poświadczam zgodność danych wpisanych na wniosku.

 

                                                                      data:.............................           podpis:...............................................................

 

 

 


                                                                         IV. Adnotacje urzędowe

 

liczba porządkowa

wpisu do rejestru:

data   wpisu /   skreślenia /

zmiany danych rejestrowych:

podpis pracownika dokonującego wpisu:

 

 

 

Opłata skarbowa: za wniosek – 5 zł,  za każdy załącznik – 50 gr, za wypis z rejestru – 11 zł.

 


Potwierdzam odbiór wypisu z rejestru.

 

                                                                      data:.............................           podpis:...............................................................


III.DANE O POSIADANYCH / PRZETRZYMYWANYCH ZWIERZĘTACH – cd.

 

lp.

nazwa gatunku w języku łacińskim

nazwa gatunku w języku polskim

(jeżeli istnieje)

liczba zwierząt

opis oznakowania (jeżeli istnieje)

cel posiadania*

zezwolenie na wwóz do kraju/ pozyskanie lub dokument wydany przez urzędowego lekarz weterynarii potwierdzający urodzenie zwierzęcia w niewoli

numer

data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * wpisać odpowiedni symbol literowy zamieszczony wraz z objaśnieniem na pierwszej stronie