Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupię - Zamienię - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Pt. 19.IV.2019 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona główna
- ogłoszenia
- artykuły
- ptaki w hodowli new !
- literatura
- download
- forum dyskusyjne
- CITES
- tarnowska giełda
- MSHKiPE
- różne
- redakcja


Polecamy


Ogłoszenia

Kategorie:

- sprzedam,
- kupię,
- zamienię,
- inne,

dodaj ogłoszenie


Reklama


Hodowla PtakówHodowla Ptaków


Regulamin VI Mistrzostw

I. Udział w konkursie.

Udział w konkursie może wziąć każdy członek MSHK i PE ,który:

-          posiada uregulowane świadczenia statutowe,

-          należy do Oddziału MSHK i PE,

-          wniesie opłatę konkursową – tzw placowe w wysokości 20 zł.

Z opłaty konkursowej zwolnieni są członkowie młodzieżowi do lat 16, a powyżej 16 lat opłacają tylko 50% ustalonej opłaty tj. 10 złotych, pod warunkiem , że wystawiane , przez nich ptaki posiadają obrączki z ich sygnum.

 II. Grupy konkursowe.

 1. Kanarki śpiewające                                         B. Kanarki kształtne 

 1. Kanarki kolorowe                                           D. Papugi faliste

 1. Papugi                                                               F. Egzotyka

P.  Grupa „ Powszechna” 

1.        Grupy konkursowe „A” „B” i „D” są tworzone niezależnie od ilości wystawców i kolekcji zgłoszonych do konkursu.

2.        Grupy konkursowe  „B” , „C” , „E” , „F” i „P” ,dzieli się na podgrupy ( załącznik nr 1 ) w/g zasady: podgrupa konkursowa musi obejmować minimum 3 kolekcje, wystawiane przez dwóch hodowców, z zastrzeżeniem, że w grupie wyjściowej pozostanie również co najmniej 3 kolekcje, wystawiane, przez dwóch hodowców.

3.        Kolekcję w grupach konkursowych „A” , „B” i „C” , stanowią 4 ptaki, w grupie konkursowej „D” jeden ptak, a w grupach konkursowych „E” , „F” i „P” dwa ptaki – różnych płci. (ptaki u których musi być wyraźnie widoczny dymorfizm płciowy, przedstawiono w załączniku nr 3).

4.        Ptaki z grup konkursowych „A” , „B” i  „C” ,muszą posiadać obrączki rodowe wystawcy datowane na bieżący rok. Obowiązek posiadania obrączek z sygnum wystawcy dotyczy również grup konkursowych „D” , „E” i „F”. W grupie konkursowej „E” mogą brać udział bez obowiązku posiadania obrączek: papugi azjatyckie, papugi afrykańskie (z wyjątkiem nierozłączek) i papugi amerykańskie (z wyjątkiem wróbliczek ).

5.        Grupa konkursowa „P” jest utworzona dla ptaków egzotycznych importowanych, zakupionych przez wystawcę lub nie posiadających obrączek rodowych wystawcy.

 

III. Tryb zgłaszania i przekazywania ptaków do konkursu.

1.        Każdy wystawiający jest zobowiązany zgłosić w terminie 1 miesiąca przed wystawą gatunki i kolekcje.

2.        Gospodarz wystawy przydziela klatki i numery kolekcji oraz informuje pisemnie wystawcę o tym fakcie na tydzień przed terminem przyjmowania ptaków.

3.        Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę kolekcji zgłoszonych, przez danego hodowcę z uwagi na brak klatek lub miejsca. W grupie „D” hodowca może wystawić tylko pięć ptaków które będą punktowane, ograniczenie to wynika ze względów organizacyjnych. W przypadku braku klatek, wystawiający może wystawiać w swoich klatkach.

4.        Przed terminem rozpoczęcia przyjmowania ptaków na wystawę, gospodarz zobowiązany jest ustawić klatki i nakleić numery przydzielone poszczególnym hodowcom i kolekcjom.

5.        Hodowca przekazujący ptaki do konkursu musi mieć wypełnioną „ kartę zgłoszenia ” (załącznik 6), potwierdzoną przez gospodarza wystawy. Za niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie „karty” i jej potwierdzenie grożą kary regulaminowe.

 

IV. Ocena. 

1.        Za prawidłowe przeprowadzenie wyceny ptaków, odpowiedzialny jest przewodniczący konkursu.

2.        Wszelkie decyzje w oparciu o regulamin mistrzostw podejmuje Komitet Organizacyjny i Komisja Konkursowa, w sprawach pilnych przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Przewodniczący Konkursu.

3.        Pracę przewodniczącego konkursu na bieżąco kontrolują członkowie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw (KOM). W przypadku zauważonych nieprawidłowości członkowie KOM mogą podjąć decyzję o zmianie przewodniczącego konkursu, zwykłą większością głosów. W takim przypadku należy sporządzić protokół o zaistniałych nieprawidłowościach i przeprowadzonym głosowaniu.

4.        Podczas wyceny na sali obecni mogą być: ekspert, członkowie KOM, Komisja Konkursowa i Przewodniczący lub jego zastępca Komitetu organizacyjnego, oraz osoby pomagające w prawidłowym przebiegu konkursu, za zgodą przewodniczącego konkursu.

5.        Przewodniczący konkursu koduje kolekcje, naklejając odpowiednie numery na klatkę, zakrywając przyznane wcześniej numery kolekcji.

6.        Sędzia wypełnia kartę oceny, sumuje punkty i przekazuje kartę przewodniczącemu konkursu.

7.        Po zakończeniu wyceny ptaków, przewodniczący konkursu rozkodowuje wycenione eksponaty, wpisując na kartę oceny: numer kolekcji, nazwisko właściciela oraz zajęte miejsce.

8.        O miejscu zajętym przez kolekcję decyduje:

a)       ilość punktów,

b)       w przypadku równej ilości punktów, większa ilość punktów w wyższej kategorii na karcie oceny

c)       w przypadku równej ilości punktów we wszystkich kategoriach na karcie oceny, o miejscu decyduje losowanie, przeprowadzone przez przewodniczącego konkursu, w obecności dwóch członków KOM. Z losowania sporządza się krótki protokół podpisany przez obecnych przy losowaniu.

9.          Z przeprowadzonej wyceny i klasyfikacji przewodniczący konkursu sporządza protokół, będący podstawą do przyznania dyplomów medali i pucharów. 

 

V. Dyplomy, medale, puchary. 

 1. We wszystkich grupach konkursowych kolekcjom będą przyznane dyplomy i medale, za zajęcie I, II ,III miejsca.

 2. Hodowcy ptaków z grup konkursowych „A” , „B” , „C” , „E” , „F” i „P” oraz grup pochodnych, które uzyskały największą ilość punktów w swojej grupie, otrzymują dyplomy „Najlepszy Ptak Konkursu”.

 3. Zostaną wręczone trzy puchary: 

·         Puchar Przechodni „Najwszechstronniejszy Hodowca Oddziału Tarnów MSHKiPE”

·         „ Najlepszy Hodowca Kanarków Oddziału Tarnów MSHKiPE”

·         „ Najlepszy Hodowca Egzotyki i papug Oddziału Tarnów MSHKiPE” 

w/g regulaminów – załącznik 4 i 5.

VI. Komitet organizacyjny VI Mistrzostw Oddziału Tarnów MSHKiPE – 2001 r.

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący:                                                 Stefan Pławecki

Z-ca Przewodniczącego:                                            Józef Kozik 

Cłonkowie:                                           Jerzy Ćwik

Piotr Baran 

Andrzej Trenda

                                                           Zbigniew Wapiennik

Komisja Konkursowa

Przewodniczący:                                              Adam Chlebuś

I Z-ca Przewodniczącego:                           Tadeusz Trydko

Sekretarz:                                                           Emil Kloch

 

Szczegółowy plan dyżurów załącznik nr 7 zostanie opracowany i przedstawiony na zebraniu wrześniowym.

Prosimy członków o zapoznanie się z regulaminem oraz o jego przestrzeganie w czasie mistrzostw. Wyjaśnień w sprawach regulaminu udzielają Kol. Jerzy Ćwik i Kol. Stefan Pławecki. 

VI. Postanowienia końcowe.

 1. Do konkursu, będą przyjmowane tylko zdrowe ptaki.

 2. Ptaki, które zachorowały, lub uległy kontuzji podczas wystawy, muszą zostać wycofane lub wymienione. Decyzję o wycofaniu podejmuje przewodniczący KOM lub osoba przez niego upoważniona.

 3. W czasie trwania wystawy ptaki będą karmione przez hodowców własnym pokarmem lub przez osoby przez nich upoważnione.

 4. Zabrania się zabierania ptaków i pozostawienie pustych klatek przed oficjalnym terminem zakończenia wystawy. W ważnych przypadkach losowych kolekcje można wycofać wcześniej, po złożeniu pisemnej prośby do przewodniczącego KOM i uzyskaniu jego zgody.

 5. Za ptaka, który w czasie konkursu lub wystawy padnie nie odpowiada Organizator wystawy.

 6. Każdy hodowca ma prawo złożyć skargę do KOM lub Zarządu Stowarzyszenia w przypadku posądzenia przewodniczacego konkursu o nieprawidłowości lub o nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Skarga będzie przyjeta i rozpatrzona po uiszczeniu kaucji w wysokości 20 złotych. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja przepada i przechodzi na konto budżetu stowarzyszenia.


Załącznik nr 1 - podział na podgrupy konkursowe

Załącznik nr 2 - ptaki u których musi być widoczny dymorfizm płciowy


Jerzy Ćwik
O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrzeżone.