Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupię - Zamienię - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Pt. 19.IV.2019 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona główna
- ogłoszenia
- artykuły
- ptaki w hodowli new !
- literatura
- download
- forum dyskusyjne
- CITES
- tarnowska giełda
- MSHKiPE
- różne
- redakcja


Polecamy


Ogłoszenia

Kategorie:

- sprzedam,
- kupię,
- zamienię,
- inne,

dodaj ogłoszenie


Reklama


Hodowla PtakówHodowla Ptaków


Regulamin Mistrzostw


I. Udział w konkursie.

 Udział w konkursie może wziąć każdy członek MSHK i PE, który:
- posiada uregulowane świadczenia statutowe na rzecz Stowarzyszenia ,
- należy do jednego z Oddziałów MSHK i PE,
- wniesie opłatę konkursową.

Z opłaty konkursowej zwolnieni są członkowie młodzieżowi, pod warunkiem, że wystawiane, przez nich ptaki posiadają obrączki z ich sygnum. 

II. Grupy konkursowe.

A. Kanarki śpiewające 
B. Kanarki kształtne 
C. Kanarki kolorowe
D. Papugi faliste
E. Papugi 
F. Egzotyka
P. Grupa "Powszechna"

1. Grupy konkursowe „A” i „D” są tworzone niezależnie od ilości wystawców i kolekcji zgłoszonych do konkursu.

2. Grupy konkursowe „B” , „C” , „E” , „F” i „P”, dzieli się na podgrupy ( załącznik nr 1 ) w/g zasady: podgrupa konkursowa musi obejmować minimum 3 kolekcje, wystawiane przez 3 hodowców, z zastrzeżeniem, że w grupie wyjściowej pozostanie również co najmniej 3 kolekcje, wystawiane, przez 3 hodowców.

3.Kolekcję w grupach konkursowych „A” , „B” i „C” ,stanowią 4 ptaki ,w grupie konkursowej „D” jeden ptak, a w grupach konkursowych „E” , „F” i „P” dwa ptaki – różnych płci. ( ptaki u których musi być wyraźnie widoczny dymorfizm płciowy ,przedstawiono w załączniku nr 2 )  

4. Ptaki z grup konkursowych „A” , „B” i „C”, muszą posiadać obrączki rodowe wystawcy datowane na bieżący rok. Obowiązek posiadania obrączek z sygnum wystawcy dotyczy również grup konkursowych „D” , „E” i „F”. W grupie konkursowej „E” mogą brać udział bez obowiązku posiadania obrączek: papugi azjatyckie ,papugi afrykańskie ( z wyjątkiem nierozłączek) i papugi amerykańskie ( z wyjątkiem wróbliczek ). 

5. Grupa konkursowa „P” jest utworzona dla ptaków egzotycznych importowanych, zakupionych przez wystawcę lub nie posiadających obrączek rodowych wystawcy.  

III. Tryb zgłaszania i przekazywania ptaków do konkursu. 

1. Każdy wystawiający jest zobowiązany zgłosić w terminie 1 miesiąca przed wystawą gatunki i kolekcje  

2.Gospodarz wystawy przydziela klatki i numery kolekcji oraz informuje pisemnie wystawcę o tym fakcie  

3. Organizatorzy mogą ograniczyć liczbę kolekcji zgłoszonych ,przez danego hodowcę z uwagi na brak klatek lub miejsca. W przypadku braku klatek ,wystawiający może wystawiać w swoich klatkach. 

4. Przed terminem rozpoczęcia przyjmowania ptaków na wystawę, gospodarz zobowiązany jest ustawić klatki i nakleić numery przydzielone poszczególnym hodowcom i kolekcjom.  

5.Hodowca przekazujący ptaki do konkursu musi mieć wypełnioną „ kartę zgłoszenia ” ( załącznik 3) ,potwierdzoną przez gospodarza wystawy. Za niezgodne ze stanem faktycznym wypełnienie „karty” i jej potwierdzenie grożą kary regulaminowe.  

IV. Ocena. 

1. Za prawidłowe przeprowadzenie wyceny ptaków, odpowiedzialny jest przewodniczący konkursu. 
 
2. Przewodniczący konkursu podejmuje wszelkie decyzje jednoosobowo, opierając się na regulaminie mistrzostw. 

3. Pracę przewodniczącego konkursu na bieżąco kontrolują członkowie Komitetu Organizacyjnego Mistrzostw ( KOM ). W przypadku zauważonych nieprawidłowości członkowie KOM mogą podjąć decyzję o zmianie przewodniczącego konkursu, zwykłą większością głosów. W takim przypadku należy sporządzić protokół o zaistniałych nieprawidłowościach i przeprowadzonym głosowaniu.  

4. Podczas wyceny na sali obecni mogą być : ekspert, członkowie KOM, przewodniczący konkursu ,oraz osoby pomagające w prawidłowym przebiegu konkursu ,za zgodą przewodniczącego konkursu. 

5. Przewodniczący konkursu koduje kolekcje ,naklejając odpowiednie numery na klatkę, zakrywając przyznane wcześniej numery kolekcji.  

6. Sędzia wypełnia kartę oceny, sumuje punkty i przekazuje kartę przewodniczącemu konkursu.  

7. Po zakończeniu wyceny ptaków, przewodniczący konkursu rozkodowuje wycenione eksponaty, wpisując na kartę oceny: numer kolekcji, nazwisko właściciela oraz zajęte miejsce. 

7. O miejscu zajętym przez kolekcję decyduje : 

a) ilość punktów,
b) w przypadku równej ilości punktów, większa ilość punktów w wyższej kategorii na karcie oceny
c) w przypadku równej ilości punktów we wszystkich kategoriach na karcie oceny, o miejscu decyduje losowanie, przeprowadzone przez przewodniczącego konkursu, w obecności dwóch członków KOM. Z losowania sporządza się krótki protokół podpisany przez obecnych przy losowaniu. 

Z przeprowadzonej wyceny i klasyfikacji przewodniczący konkursu sporządza protokół, będący podstawą do przyznania dyplomów medali i pucharów.  

V. Dyplomy ,medale ,puchary.  

1. We wszystkich grupach konkursowych kolekcjom będą przyznane dyplomy i medale, za zajęcie I, II ,III miejsca.  

2. Hodowcy ptaków z grup konkursowych „A” , „B” , „C” , „E” , „F” i „P” oraz grup pochodnych, które uzyskały największą ilość punktów w swojej grupie, otrzymują dyplomy „Najlepszy Ptak Konkursu ”.  

3. Zostaną wręczone dwa puchary: „ Najlepszy Hodowca Kanarków ” i „ Najlepszy Hodowca Egzotyki ” w/g dotychczas obowiązującego regulaminu. 

VI. Postanowienia końcowe. 

1. Do konkursu, będą przyjmowane tylko zdrowe ptaki.

2. Ptaki, które zachorowały, lub uległy kontuzji podczas wystawy, muszą zostać wycofane lub wymienione. Decyzję o wycofaniu podejmuje przewodniczący KOM lub osoba przez niego upoważniona. 

3. W czasie trwania wystawy ptaki będą karmione przez hodowców własnym pokarmem lub przez osoby przez nich upoważnione. 

4. Zabrania się zabierania ptaków i pozostawienie pustych klatek przed oficjalnym terminem zakończenia wystawy. W ważnych przypadkach losowych kolekcje można wycofać wcześniej, po złożeniu pisemnej prośby do przewodniczącego KOM i uzyskaniu jego zgody. 

5. Za ptaka, który w czasie konkursu lub wystawy padnie nie odpowiada Organizator wystawy. Każdy hodowca ma prawo złożyć skargę do KOM lub Zarządu Stowarzyszenia w przypadku posądzenia przewodniczącego konkursu o nieprawidłowości lub nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu. Skarga będzie przyjęta i rozpatrzona po uiszczeniu kaucji w wysokości 20 złotych. W przypadku nieuzasadnionej skargi kaucja przepada i przechodzi na konto budżetu Stowarzyszenia. 


Załącznik nr 1 - podział na podgrupy konkursowe

Załącznik nr 2 - ptaki u których musi być widoczny dymorfizm płciowy


Jerzy Ćwik
O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrzeżone.