Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sob. 23.IX.2023 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


Wybrane fragmenty USTAWY zwi眤ane z hodowl i przetrzymywaniem ptak體.

USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(Dz. U. Nr 92, poz. 880)

Art. 61.

1. Przewo縠nie przez granic pa駍twa ro秎in i zwierz眛 nale勘cych do gatunk體, podlegaj眂ych ograniczeniom na podstawie przepis體 prawa Unii Europejskiej, a tak縠 ich rozpoznawalnych cz甓ci i produkt體 pochodnych, wymaga uzyskania zezwolenia ministra w砤禼iwego do spraw 秗odowiska, z zastrze縠niem ust. 2.

2. Wyw髗 縴wych ro秎in nale勘cych do gatunk體, o kt髍ych mowa w ust. 1, pochodz眂ych z uprawy jest dozwolony na podstawie 秝iadectw fitosanitarnych.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia na import 縴wych zwierz眛 lub jaj gatunk體, o kt髍ych mowa w ust. 1, do潮cza si opini lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii stwierdzaj眂e spe硁ienie przez importera warunk體 przetrzymywania tych gatunk體, odpowiadaj眂ych ich potrzebom biologicznym.

4. Do wniosku o wydanie zezwolenia na eksport gatunk體, o kt髍ych mowa w ust. 1, do潮cza si:

1) zezwolenie na pozyskiwanie ze 秗odowiska gatunk體 wymienionych we wniosku albo

2) wypis z dokumentacji hodowlanej lub orzeczenie lekarsko-weterynaryjne powiatowego lekarza weterynarii potwierdzaj眂e urodzenie w hodowli okaz體 i ich rodzic體 - w przypadku zwierz眛, albo

3) o秝iadczenie wnioskodawcy o pochodzeniu ro秎in z uprawy.

5. Zezwolenie, o kt髍ym mowa w ust. 1, jest wydawane na wniosek, po zasi阦ni阠iu opinii Pa駍twowej Rady Ochrony Przyrody, w przypadkach okre秎onych przepisami prawa Unii Europejskiej.

6. Opini, o kt髍ej mowa w ust. 5, Pa駍twowa Rada Ochrony Przyrody wyra縜 w ci眊u 14 dni od dnia wyst眕ienia o opini.

7. Minister w砤禼iwy do spraw 秗odowiska mo縠 odm體i wydania zezwolenia, je縠li importer, eksporter lub reeksporter, podany we wniosku o wydanie zezwolenia, by skazany prawomocnym wyrokiem s眃u za przest阷stwo maj眂e zwi眤ek z przewo縠niem przez granic pa駍twa ro秎in lub zwierz眛 gatunk體, o kt髍ych mowa w ust. 1, w okresie 3 lat od dnia uprawomocnienia si wyroku.

8. Minister w砤禼iwy do spraw 秗odowiska cofa zezwolenie, o kt髍ym mowa w ust. 1, je縠li:

1) po wydaniu zezwolenia zostan ujawnione okoliczno禼i, o kt髍ych mowa w ust. 7, uzasadniaj眂e odmow wydania zezwolenia;

2) zezwolenie zosta硂 u縴te niezgodnie z warunkami w nim zawartymi.


Art. 62.

1. Koszty transportu oraz utrzymywania ro秎in lub zwierz眛, o kt髍ych mowa w art. 61 ust. 1, przewo縪nych przez granic pa駍twa bez zezwolenia i zatrzymanych przez organy celne, ponosi Skarb Pa駍twa, a ich rozliczenia dokonuje wojewoda w砤禼iwy ze wzgl阣u na po硂縠nie podmiotu, kt髍emu zosta硑 przekazane zatrzymane ro秎iny lub zwierz阾a.

2. Zatrzymane 縴we ro秎iny lub zwierz阾a mog by przekazywane do ogrod體 botanicznych, ogrod體 zoologicznych lub o秗odk體 rehabilitacji zwierz眛.

3. Minister w砤禼iwy do spraw 秗odowiska w porozumieniu z ministrem w砤禼iwym do spraw finans體 publicznych okre秎i, w drodze rozporz眃zenia, spos骲 post阷owania z 縴wymi ro秎inami lub zwierz阾ami, o kt髍ych mowa w ust. 1, oraz rozliczania koszt體, o kt髍ych mowa w ust. 1, kieruj眂 si potrzeb zapewnienia w砤禼iwych warunk體 przetrzymania ro秎in i zwierz眛.


Art. 64.

1. Posiadacz zwierz眛, o kt髍ych mowa w art. 61 ust. 1, zaliczonych do p砤z體, gad體, ptak體 lub ssak體, a tak縠 prowadz眂y ich hodowl, jest obowi眤any do pisemnego zg硂szenia ich do rejestru.

2. Obowi眤ek zg硂szenia do rejestru, o kt髍ym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

1) ogrod體 zoologicznych;

2) podmiot體 prowadz眂ych dzia砤lno舵 gospodarcz w zakresie handlu zwierz阾ami, o kt髍ych mowa w art. 61 ust. 1;

3) czasowego przetrzymywania zwierz眛 w celu leczenia i rehabilitacji.

3. Rejestr, o kt髍ym mowa w ust. 1, prowadzi starosta w砤禼iwy ze wzgl阣u na miejsce przetrzymywania zwierz眛 lub prowadzenia ich hodowli.

4. Rejestr, o kt髍ym mowa w ust. 1, powinien zawiera nast阷uj眂e dane:

1) dat:

a) dokonania wpisu,

b) dokonania zmiany danych wpisanych do rejestru,

c) wykre秎enia z rejestru;

2) imi, nazwisko i adres albo nazw i siedzib posiadacza lub prowadz眂ego hodowl;

3) adres miejsca przetrzymywania zwierz眛 lub prowadzenia hodowli;

4) liczb zwierz眛 posiadanych lub hodowanych;

5) nazw gatunku w j陑yku 砤ci駍kim i polskim, je縠li polska nazwa istnieje;

6) dat, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierz阠ia;

7) dat wej禼ia w posiadanie zwierz阠ia oraz 紃骴硂 jego pochodzenia;

8) p砮 zwierz阠ia, je縠li jest mo縧iwa do ustalenia;

9) opis trwa砮go oznakowania zwierz阠ia, je縠li jest oznakowane;

10) cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierz阠ia;

11) numer i dat wydania:

a) zezwolenia na import zwierz阠ia do kraju albo

b) zezwolenia na schwytanie zwierz阠ia w 秗odowisku, albo

c) dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzaj眂ego urodzenie zwierz阠ia w hodowli, albo

d) innego dokumentu stwierdzaj眂ego legalno舵 pochodzenia zwierz阠ia.

5. Obowi眤ek zg硂szenia do rejestru lub wykre秎enia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granic pa駍twa, wej禼ia w posiadanie zwierz阠ia, jego utraty lub 秏ierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykre秎enia z rejestru powinien by z硂縪ny w砤禼iwemu staro禼ie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowi眤ku.

6. Do wniosku o dokonanie wpisu do rejestru za潮cza si kopi dokumentu, o kt髍ym mowa w ust. 4 pkt 11.

7. W razie zmiany danych, o kt髍ych mowa w ust. 4 pkt 2-11, przepis ust. 5 stosuje si odpowiednio.

8. Wpisanie do rejestru starosta potwierdza wydaniem za秝iadczenia.

9. Podmioty, o kt髍ych mowa w ust. 2 pkt 2, s obowi眤ane do posiadania i przekazania wraz ze sprzedawanym zwierz阠iem orygina硊 lub kopii dokumentu, o kt髍ym mowa w ust. 4 pkt 11. Kopia ta powinna by, przez podmiot sprzedaj眂y zwierz, zaopatrzona w numer nadawany wed硊g numeracji ci眊砮j, dat wystawienia, piecz赕 i podpis osoby sprzedaj眂ej, informacj o liczbie zwierz眛, dla kt髍ych zosta砤 wystawiona, a je縠li kopiowany dokument dotyczy wi阠ej ni jednego gatunku, tak縠 o ich przynale縩o禼i gatunkowej.

10. Koszty zwi眤ane ze znakowaniem, zgodnym z przepisami prawa Unii Europejskiej, zwierz眛, o kt髍ych mowa w ust. 1, pokrywa posiadacz zwierz阠ia lub prowadz眂y hodowl.

Rozdzia 11

Przepisy karne

Art. 127.

Kto umy秎nie:

3) nie zg砤sza do rejestru, o kt髍ym mowa w art. 64 ust. 1, posiadanych lub hodowanych zwierz眛

- podlega karze aresztu albo grzywny.


Art. 128.

Kto:

1) bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom albo bez 秝iadectwa fitosanitarnego przewozi przez granic pa駍twa ro秎iny lub zwierz阾a, o kt髍ych mowa w art. 61 ust. 1, a tak縠 ich rozpoznawalne cz甓ci i produkty pochodne,

2) narusza przepisy prawa Unii Europejskiej dotycz眂e ochrony gatunk體 dziko 縴j眂ych zwierz眛 i ro秎in w zakresie regulacji obrotu nimi poprzez:

a) nieprzedk砤danie zg硂szenia importowego,

b) u縴wanie okaz體 okre秎onych gatunk體 w innym celu ni wskazany w zezwoleniu importowym,

c) korzystanie w spos骲 nieuprawniony ze zwolnie od nakaz體 przy dokonywaniu obrotu sztucznie rozmno縪nymi ro秎inami,

d) oferowanie zbycia lub nabycia, nabywanie lub pozyskiwanie, u縴wanie lub wystawianie publicznie w celach zarobkowych, zbywanie, przetrzymywanie lub przewo縠nie w celu zbycia okaz體 okre秎onych gatunk體 ro秎in lub zwierz眛,

e) u縴wanie zezwolenia albo 秝iadectwa dla okazu innego ni ten, dla kt髍ego by硂 ono wydane,

f) sk砤danie wniosku o wydanie zezwolenia importowego, eksportowego, reeksportowego, lub 秝iadectwa bez poinformowania o wcze秐iejszym odrzuceniu wniosku

- podlega karze pozbawienia wolno禼i od 3 miesi阠y do lat 5.


Art. 129.

W razie ukarania za wykroczenie okre秎one w art. 127 lub skazania za przest阷stwo okre秎one w art. 128, s眃 mo縠 orzec:

1) przepadek przedmiot體 s硊勘cych do pope硁ienia wykroczenia lub przest阷stwa oraz przedmiot體, ro秎in, zwierz眛 lub grzyb體 pochodz眂ych z wykroczenia lub przest阷stwa, chocia縝y nie stanowi硑 w砤sno禼i sprawcy;

2) obowi眤ek przywr骳enia stanu poprzedniego, a je秎i obowi眤ek taki nie by砨y wykonalny - nawi眤k do wysoko禼i 10.000 z硂tych na rzecz organizacji spo砮cznej dzia砤j眂ej w zakresie ochrony przyrody lub w砤禼iwego, ze wzgl阣u na miejsce pope硁ienia wykroczenia lub przest阷stwa, wojew骴zkiego funduszu ochrony 秗odowiska i gospodarki wodnej.


Art. 130.

1. S眃 dor阠za odpis wydanego prawomocnego orzeczenia o przepadku ro秎in, zwierz眛 lub grzyb體, ich rozpoznawalnych cz甓ci oraz produkt體 pochodnych wojewodzie w砤禼iwemu ze wzgl阣u na miejsce pope硁ienia wykroczenia lub przest阷stwa.
2. Ro秎iny, zwierz阾a lub grzyby, ich rozpoznawalne cz甓ci oraz produkty pochodne, o kt髍ych mowa w ust. 1, podlegaj przekazaniu podmiotom uprawnionym do ich utrzymywania, wyznaczanym przez:
1) wojewod - w stosunku do gatunk體 rodzimych;

2) ministra w砤禼iwego do spraw 秗odowiska - w stosunku do gatunk體 obcych lub obj阾ych ochron na podstawie przepis體 prawa Unii Europejskiej.

3. Organy, o kt髍ych mowa w ust. 2, mog zarz眃zi, na koszt skazanego, odes砤nie ro秎in lub zwierz眛 oraz produkt體 pochodnych, wobec kt髍ych orzeczono przepadek, do pa駍twa z kt髍ego dokonano ich eksportu.


Art. 140.

W ustawie z dnia 9 wrze秐ia 2000 r. o op砤cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z p蠹n. zm.) w za潮czniku Szczeg蟪owy wykaz przedmiot體 op砤ty skarbowej, stawki oraz zwolnienia:

1) w cz甓ci II Czynno禼i urz阣owe po ust. 14 dodaje si ust. 14a w brzmieniu:

"14a. Od dokonania wpisu do rejestru zwierz眛 - 20 z.";

Art. 141.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 秗odowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z p蠹n. zm.) wprowadza si nast阷uj眂e zmiany:

1) w art. 19 w ust. 2 pkt 24 otrzymuje brzmienie:

"24) z zakresu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880):

a) zezwolenia na prowadzenie ogrodu botanicznego, ogrodu zoologicznego lub o秗odka rehabilitacji zwierz眛,

b) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na pozyskiwanie ro秎in i zwierz眛 gatunk體 obj阾ych ochron cz甓ciow,

c) wnioski o wydanie zezwolenia oraz zezwolenia na zbi髍 ro秎in i grzyb體 chronionych, chwytanie, od砤wianie lub zabijanie zwierz眛 chronionych oraz wnioski o wydanie zezwolenia i zezwolenia na inne czynno禼i podlegaj眂e zakazom lub ograniczeniom w stosunku do gatunk體 obj阾ych ochron,

d) zezwolenia na przewo縠nie przez granic pa駍twa ro秎in i zwierz眛 nale勘cych do gatunk體 podlegaj眂ych ograniczeniom na podstawie przepis體 prawa Unii Europejskiej, a tak縠 ich rozpoznawalnych cz甓ci i produkt體 pochodnych,

Art. 149.

Zwierz阾a, o kt髍ych mowa w art. 61 ust. 1, na kt髍e nie ma dokumentu stwierdzaj眂ego legalno舵 pochodzenia lub zezwolenia ministra w砤禼iwego do spraw 秗odowiska, podlegaj rejestracji, zgodnie z art. 64 ust. 1, w okresie 6 miesi阠y od dnia wej禼ia w 縴cie ustawy.

Art. 161.

Traci moc ustawa z dnia 16 pa糳ziernika 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966).


Art. 162.

Ustawa wchodzi w 縴cie z dniem 1 maja 2004 r., z wyj眛kiem art. 39 i 134 pkt 2, kt髍e wchodz w 縴cie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwa秐iewski
O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.