Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sr. 21.II.2024 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


Komunikat Rzecznika Prasowego Ministerstwa Ochrony odowiska.

W zwi眤ku z nieustannie powtarzaj眂ymi si od dziennikarzy pro禸ami, o w砤禼iw interpretacj obowi眤ku rejestracji gatunk體, pro禸ami inspirowanymi nierzetelnymi, miejscami k砤mliwymi wr阠z informacjami, podanymi w TV Polsat i dzienniku "Super Express", dotycz眂ymi realizacji przez Polsk Konwencji Waszyngto駍kiej, Ministerstwo odowiska informuje, 縠 obowi眤ek rejestracji wynika z ustawy o ochronie przyrody - art. 27e. Rejestracji nie podlegaj wszystkie gatunki, lecz tylko wymienione w za潮cznikach do Konwencji Waszyngto駍kiej. 

Lista tych gatunk體 zosta砤 opublikowana w rozporz眃zeniu Ministra odowiska z dnia 27 lutego 2002r. w sprawie zezwole na przewo縠nie przez granic pa駍twa okre秎onych ro秎in i zwierz眛. Jest to powt髍zenie obowi眤uj眂ej listy gatunk體 wymienionych w za潮cznikach do Konwencji Waszyngto駍kiej. Minister odowiska nie ma uprawnie do dowolnej zmiany listy tych gatunk體. Innych rozwi眤a prawnych w zakresie rejestracji gatunk體 obj阾ych przepisami Konwencji Waszyngto駍kiej (CITES) Minister odowiska nie by zobowi眤any wyda i nie wyda.

Ustawa m體i, i od dnia, w kt髍ym wejdzie w 縴cie rozporz眃zenie, o kt髍ym mowa powy縠j, ka縟y w砤禼iciel zobowi眤any jest zg硂si ich posiadanie w ci眊u 18 miesi阠y. Rozporz眃zenie wesz硂 w 縴cie 1 maja 2002 roku, co oznacza, i obowi眤ek rejestracji up硑wa 2 listopada 2003 roku. Ka縟e nowe wwiezienie przez granic pa駍twa okazu gatunku gin眂ego b眃 zagro縪nego, obj阾ego przepisami Konwencji, wymaga specjalnej zgody ministra 秗odowiska (tzw. CITES) oraz konieczno禼i zg硂szenia posiadania w starostwie w ci眊u 14 dni. ier zwierz阠ia lub obumarcie ro秎iny nale縴 r體nie zg硂si w starostwie w ci眊u 14 dni - w celu wyrejestrowania. 

Konwencja Waszyngto駍ka podaje wykaz wszystkich gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem, a nie tylko egzotycznych - jak b酬dnie podano. Na li禼ie tej znajduje si np. ry i wilk, a wi阠 nasze rodzime gatunki. Nie dotyczy to r體nie sztucznie rozmna縜nych okaz體 odmian uprawnych (tzw.kultywar體), w tym pochodz眂ego z hodowli, cytowanego jako przyk砤d fio砶a alpejskiego (Cyclamen persicum).* 

Konieczno舵 rejestracji wynika przede wszystkim z konieczno禼i przestrzegania prawa mi阣zynarodowego, umo縧iwienia kontroli przestrzegania ochrony gatunk體 obj阾ych tych prawem. Kolejnym aspektem jest fakt, i bezprawnie wwo縪ne, kt髍e uciekaj, b眃 s wypuszczane na wolno舵 zwierz阾a z prywatnych hodowli stanowi 秏iertelne zagro縠nie dla rodzimej przyrody. Przyk砤dy jenota czy norki ameryka駍kiej, kt髍e dziesi眛kuj drobne zwierz阾a i ptactwo w biotopach wodno-b硂tnych, lub piranii, od砤wianych w polskich jeziorach, s tego najdobitniejszym dowodem.

Materia硑 w Polsacie i Super Expressie pomin瓿y r體nie fakt, i przemyt oraz nielegalny handel gatunkami gin眂ymi i zagro縪nymi nale縴 do najbardziej op砤calnych ga酬zi przest阷czo禼i na 秝iecie - obok handlu broni, narkotykami i prostytucj. Wym骻 rozeznania si, czy nabywany okaz obj阾y jest obowi眤kiem rejestracji ci笨y na kupuj眂ym, podobnie jak w przypadku jakiegokolwiek innego zakupu (auta, bi縰terii, domu), to przysz硑 w砤禼iciel musi sprawdzi prawo w砤sno禼i i legalno禼i zakupu, czego zaniechanie grozi nabyciem rzeczy nielegalnej, a zatem i gro糱y oskar縠nia o paserstwo.

Konwencja Waszyngto駍ka faktycznie wymienia wiele setek gatunk體 gin眂ych i zagro縪nych wygini阠iem, taka jest bowiem smutna prawda o 秗odowisku niszczonym przez cz硂wieka w skali ca砮go globu. W naukach przyrodniczych naturaln praktyk jest u縴wanie nazw rodzimych gatunk體 潮cznie z nazwami 砤ci駍kimi. cina traktowana jest w tym przypadku jako fachowy j陑yk mi阣zynarodowy, podobnie jak w medycynie. Tym bardziej, 縠 Konwencja Waszyngto駍ka obowi眤uje w 160 pa駍twach. Nie ma takiej praktyki, 縠by t硊maczy takie dokumenty na te wszystkie j陑yki. Jest te oczywiste, dla wszystkich maj眂ych poj阠ie o naukach przyrodniczych, 縠 縜den urz阣nik na 秝iecie nie zna na pami赕 pe硁ego, kilkusetstronicowego wykazu gatunk體 wymienionych w Konwencji Waszyngto駍kiej, nie ma bowiem takiej potrzeby ani praktyki. 

W tej sytuacji ca硂舵 regulacji w zakresie obowi眤ku zg砤szania ro秎in i zwierz眛 do rejestracji zawiera ustawa z dnia 16 pa糳ziernika 1991r. o ochronie przyrody, w zapisie jej nowelizacji z dnia 7 grudnia 2000r. Oznacza to, 縠 nie Minister odowiska okre秎i zakres prowadzenia rejestru, lecz Parlament w powy縮zej ustawie. Ministerstwo odowiska w projekcie nowej ustawy o ochronie przyrody przewidzia硂 zmian dotycz眂 gatunk體, kt髍e nale縴 zg砤sza do rejestru. Obecnie wszystkie gatunki wymienione w Konwencji Waszyngto駍kiej podlegaj rejestracji, a wed硊g projektu ustawy b阣zie to dotyczy硂 tylko ssak體, ptak體, gad體 i p砤z體.
 * Bez s硂wa komentarza wyja秐i , 縠 tak interpretacj dziennikarz Polsatu zarejestrowa w formie wypowiedzi rzeczoznawcy z Ministerstwa odowiska, kt髍a zosta砤 poci阾a i zmanipulowana, widocznie jako za ma硂 sensacyjna jak na potrzeby tej stacji.
 

Piotr Pukos

Rzecznik Prasowy
Ministra odowiska
Komunikat prasowy pochodzi z strony www.mos.gov.pl.
O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.