Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sr. 21.II.2024 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ A POLSKA USTAWA O OCHRONIE PRZYRODY

Kilka lat temu napisa砮m artyku do niestety niewydawanej ju Woliery, w kt髍ym om體i砮m przepisy wsp髄notowe i polskie w zakresie interesuj眂ym amator體-hodowc體 ptak體 egzotycznych. W latach p蠹niejszych prawie identyczne om體ienie tematu opublikowa砮m na 砤mach Nowej Exoty oraz zbli縪ne, na 砤mach czasopisma „Go酬bie” wydawanego przez PZHGR i DI. Aktualnie postanowi砮m upubliczni moje przemy秎enia r體nie w „sieci”, najpopularniejszym 秗odowisku wymiany my秎i XXI wieku.


PRAWO UNII EUROPEJSKIEJ

Polska przyst阷uj眂 do Wsp髄noty Europejskiej (Unia Europejska powsta砤 p蠹niej bo 1 grudnia 2009 roku, a Polska sta砤 si cz硂nkiem UE po podpisaniu „Traktatu lizbo駍kiego” przez prezydenta Lecha Kaczy駍kiego) zobowi眤a砤 si do przestrzegania praw obowi眤uj眂ych pa駍twa cz硂nkowskie, a „Traktat akcesyjny” b阣眂y podstaw przyst眕ienia Polski do WE i podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach, stanowi o nadrz阣no禼i prawa wsp髄notowego w stosunku do prawa krajowego. Z tego to powodu, nale縴 w miar dok砤dnie zna przepisy unijne, a dodatkowym bod糲em mo縠 by zapis artyku硊 128 Ustawy o ochronie przyrody: , „Kto: narusza przepisy prawa Unii Europejskiej [...] podlega karze pozbawienia wolno禼i od 3 miesi阠y do 5 lat”! .

G丑wnym dokumentem Unii Europejskiej w omawianym temacie jest , „Rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r w sprawie ochrony gatunk體 dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi”. . Rozporz眃zenie to zajmuje si przede wszystkim obrotem handlowym mi阣zy Uni Europejsk a reszt 秝iata. Jednak cz甓 przepis體 odnosi si bezpo秗ednio lub po秗ednio do handlu ro秎inami i zwierz阾ami na terenie UE, do kt髍ej, jak wiemy przynale縴 r體nie nasze pa駍two. Ju preambu砤 do Rozporz眃zenia, w kt髍ym Komisja podaje „przyczyny” jego wprowadzenia, daje wiele do my秎enia. W punkcie (3) jest zapis, kt髍y informuje, 縠 , ka縟e pa駍two cz硂nkowskie mo縠 wprowadzi surowsze przepisy, jednak musz one by zgodne z Traktatem. . Czyli, je秎i dany gatunek spe硁ia kryteria dopuszczaj眂e go do obrotu w jednym z pa駍tw cz硂nkowskich, tym samym jest dopuszczony do obrotu handlowego w Polsce, oczywi禼ie je秎i spe硁ia r體nocze秐ie wymagania Rozporz眃zenia. Wydaje si, 縠 inne rozumienie tego przepisu jest naginaniem prawa unijnego lub jego nieznajomo禼i. Niestety, cz甓 przepis體 prawa polskiego jest chyba niezgodna z przepisami prawa Unii Europejskiej. Niekt髍e zapisy Rozporz眃zenia s r體nie ca砶owicie ignorowane przez nasze pa駍two. Przyk砤dem mo縠 by zapis w (14) punkcie preambu硑, kt髍y zobowi眤uje w砤dze, do zaznajomienia obywateli z przepisami Rozporz眃zenia, szczeg髄nie podczas przekraczania granicy, co ma zach阠i do przestrzegania przepis體. Nasz Ustawodawca, zamiast „u秝iadamia” Polak體, woli straszy kar wi陑ienia, mimo, i w punkcie (17) preambu硑 czytamy: „wa縩ym jest aby Pa駍twa Cz硂nkowskie nak砤da硑 sankcje za naruszenia w spos骲, kt髍y jest zar體no wystarczaj眂y jak i stosowny do charakteru i ci昕aru danego naruszenia”. Niestety u nas tylko wi陑ienie od 3 miesi阠y do 5 lat!!!

W zwi眤ku z tym, 縠 Rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 jest g丑wnym aktem prawnym w interesuj眂ym nas temacie, to pozwol sobie kr髏ko scharakteryzowa poszczeg髄ne artyku硑 tego Rozporz眃zenia. Pozwoli to na szybsze odszukanie potrzebnych „paragraf體”, szczeg髄nie podczas ewentualnych problem體 z prokuratur czy rozmowami z urz阣nikami Ministerstwa odowiska, tym bardziej, 縠 zapisy Rozporz眃zenia s do舵 „zawi砮”.

Artyku 1 stwierdza, 縠 celem Rozporz眃zenia nie jest zakaz handlu, a tylko jego regulacja i odnosi si g丑wnie do zwierz眛 i ro秎in dziko 縴j眂ych celem ich zachowania. Co prawda, nie u縴to sformu硂wania „zachowania w 秗odowisku naturalnym”, ale czytaj眂 inne artyku硑 mo縩a wywnioskowa, 縠 Rozporz眃zenie swoimi zapisami stara si ogranicza pozyskiwanie organizm體 z naturalnego 秗odowiska. Jednym ze sposob體 ochrony jest hodowla, czyli rozmna縜nie w warunkach sztucznych. Komisja WE w omawianym Rozporz眃zeniu to uwypukli砤 i diametralnie ostrzej traktuje organizmy pochodz眂e z od硂wu ni te same z hodowli.

Artyku 2 podaje definicje poj赕 u縴wanych w Rozporz眃zeniu.

Artyku 3 wprowadza podzia na „aneksy” czyli jest szczeg髄nie wa縩y dla hodowc體 zwierz眛 i ro秎in „nieudomowionych”. „Aneksy” dziel wszystkie ro秎iny i zwierz阾a, zamieszczone w nich, na 4 grupy w zale縩o禼i od stopnia zagro縠nia wygini阠iem. Tu zn體 znajdziemy zapis odwo硊j眂y si przede wszystkim, do ochrony organizm體 pochodz眂ych z od硂wu. W ust阷ie 4, informuj眂ym jakie organizmy przynale勘 do aneksu D, czytamy: „gatunki nie zaszeregowane w aneksach A do C, kt髍e s importowane do Wsp髄noty w takich ilo禼iach, 縠 uzasadniaj nadzorowanie”. Aktualny wykaz organizm體 zaszeregowanych do poszczeg髄nych aneks體 znajdziemy w Rozporz眃zeniu Komisji (WE) nr 750/2013 z dnia 29 lipca 2013 r.

Artyku 4 zawiera wymogi, jakie musz spe硁i importerzy wprowadzaj眂y na teren UE organizmy wymienione w aneksach A – D.

Artyku 5 zawiera wymogi prawne jakie trzeba spe硁i przy wywozie grzyb體, ro秎in i zwierz眛 z aneks體 A - C z terenu UE.

Artyku 6 dotyczy post阷owania w przypadku odrzucenia wniosk體 importowo-eksportowych.

Artyku 7 - wa縩y dla hodowc體, stanowi, 縠 organizmy z aneksu A wyhodowane w niewoli, traktuje si jak organizmy z aneksu B
Rozporz眃zenia.

Artyku 8 dotyczy „dzia砤 gospodarczych” w stosunku do organizm體 wymienionych w za潮cznikach do Rozporz眃zenia. Ust阷1 ca砶owicie zakazuje obrotu handlowego, wystawiania w celach zarobkowych i przetrzymywania w celach handlowych organizm體 z aneksu A. Pami阾ajmy jednak, 縠 okazy urodzone w niewoli traktuje si jak te z aneksu B. Wi阠 te restrykcje ich nie dotycz. Zgodnie z zapisami Rozporz眃zenia, mo縩a r體nie handlowa organizmami z aneksu A pozyskanymi ze 秗odowiska naturalnego, maj眂 zezwolenie Ministerstwa odowiska lub zezwolenie organu administracyjnego innego pa駍twa cz硂nkowskiego. Ust阷 8 odnosi si do organizm體 z aneksu B i m體i, 縠 zakazy z ust阷u 1 (czyli handlu) dotycz r體nie organizm體 pozyskanych bez zezwolenia ze 秗odowiska naturalnego na terenie Wsp髄noty lub sprowadzonych nielegalnie na jej teren. Czyli wyci眊aj眂 wnioski, posiadanie zamkni阾ej obr眂zki rodowej z sygnum pa駍twa cz硂nkowskiego, automatycznie powinno dowodzi spe硁ienia wymog體 Rozporz眃zenia, co zreszt po秗ednio potwierdza Rozporz眃zenie Komisji (WE) nr 865/2006.

Artyku 9 zajmuje si przemieszczaniem, czyli zmian miejsca przetrzymywania organizm體 z aneks體 A i B. 痽we organizmy wymienione w aneksie A, mog by przemieszczane tylko za zgod organu administracyjnego pa駍twa cz硂nkowskiego jakim w Polsce jest Ministerstwo odowiska. Jedynym odst阷stwem jest przewo縠nie zwierz阠ia do weterynarza. Zwierz阾a z aneksu B zgodnie z ust阷em 4, mog by przemieszczane do innego miejsca lub w砤禼iciela, gdy: „przewidywany odbiorca jest dostatecznie poinformowany o pomieszczeniu, wyposa縠niu i post阷owaniach wymaganych dla zapewnienia, 縠 okaz ten b阣zie otoczony nale縴t opiek”. (Pami阾ajmy ca硑 czas o artykule 7 Rozporz眃zenia, czyli o tym, 縠 okazy z aneksu A urodzone w niewoli traktuje si jak te z aneksu B ).

Artyku 10 stanowi, 縠 organy administracyjne pa駍tw cz硂nkowskich powinny wydawa „秝iadectwo pochodzenia okazu” kt髍ego wz髍 jest aneksie nr V Rozporz眃zenia Komisji (WE) nr 865/2006 z 4 maja 2006. W Polsce dokument ten, zwany potocznie „eurocitesem”, wydaje Ministerstwo odowiska.

Artyku 11 zawiera bardzo wa縩y zapis, kt髍y informuje, 縠 je秎i nawet jakie pa駍two Wsp髄noty wprowadzi surowsze przepisy ni zawarte w Rozporz眃zeniu, to jednak zobowi眤ane jest akceptowa zezwolenia i 秝iadectwa wydane przez inne Pa駍twa Cz硂nkowskie, kt髍e jednak musz by zgodne z Rozporz眃zeniem. Dlatego „polskie 秝iadectwo urodzenia” nie powoduje legalizacji ptak體 z aneksu A, gdy nie spe硁ia wymog體 Rozporz眃zenia, natomiast ustawy z innych pa駍tw Wsp髄noty, uznaj眂e wszystkie lub cz甓 ptak體 z aneksu B za wyklute w niewoli z uwagi na wieloletni brak import體 z od硂wu, w pe硁i spe硁iaj wymogi Rozporz眃zenia. Nasze polskie prawo identycznie traktuje popularne i masowo hodowane od wielu pokole ptaki, jak i wielkie „rzadko禼i” b阣眂e przedmiotem nielegalnego importu. Oczywi禼ie 砤twiej wykry „nielegalnego” posiadacza ry縪wca za 20 z, ni profesjonalnego przemytnika kakadu. Tym bardziej, 縠 posiadacz „ry縪wca” najcz甓ciej nie zna prawa UE i prawdopodobnie dobrowolnie podda si karze, mimo 縠 nie naruszy w 縜den spos骲 Rozporz眃zenia, a profesjonalista zatrudni prawnika.

Artyku 12 zajmuje si „miejscami wprowadzania i importu”, artyku 13 „organami administracyjnymi i naukowymi”, a artyku 14 „nadzorem nad stosowaniem si oraz 秎edzeniem narusze”.

W artykule 15 opisuj眂ym „udzielanie informacji” powt髍zono zalecenia zawarte w preambule nakazuj眂e organom pa駍tw cz硂nkowskich dok砤dne poinformowanie obywateli o przepisach i wymogach Rozporz眃zenia. Jak jest w Polsce, to chyba nie ma potrzeby pisa!

Artyku 16 zajmuje si sankcjami za naruszenie postanowie Rozporz眃zenia. Wymieniono g丑wnie naruszenia zwi眤ane z nielegalnym importem lub eksportem, fa硈zowaniem dokument體, sk砤daniem fa硈zywych deklaracji i informacji, z硑mi warunkami transportu, okrutnym traktowaniem, u縴waniem okaz體 z za潮cznika A niezgodnie z zezwoleniem importowym, nabycie lub sprzeda zwierz眛 z naruszeniem art. 8. Powt髍zono r體nie sformu硂wanie zawarte we „wst阷ie”, i „秗odki b阣 stosowne do charakteru i ci昕aru danego naruszenia”.

Artyku硑 od 17 do 22 zajmuj si powo砤niem organ體 doradczych i przepisami porz眃kowymi i ko馽owymi.

Omawiane powy縠j Rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 by硂 wielokrotnie nowelizowane. Nowelizacje dotycz g丑wnie zmian w aneksach A – D grupuj眂ych organizmy podlegaj眂e dzia砤niu Rozporz眃zenia. Aktualne aneksy A – D znajduj si w „Rozporz眃zeniu Komisji (UE) nr 1320/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. zmieniaj眂e rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunk體 dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi”.

Do Rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 uchwalano r體nie rozporz眃zenia wykonawcze. Warto tu wspomnie o Rozporz眃zeniu Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r ustanawiaj眂e przepisy wykonawcze do rozporz眃zenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunk體 dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Rozporz眃zenie to artyku砤mi 61 i 62 znosi obowi眤ek posiadania „秝iadectw pochodzenia okazu” dla oznakowanych obr眂zkami zamkni阾ymi przedstawicieli gatunk體 z aneksu A Rozporz眃zenia Rady (WE) nr 338/97 wymienionych w za潮czniku X Rozporz眃zeniu Komisji (WE) nr 865/2006.

Gatunkami ptak體 wymienionymi w za潮czniku X, s:

1. Anas laysanensis – Krzy矿wka bia硂oka
2. Anas querquedula – Cyranka
3. Aythya nyroca – Pogorza砶a
4. Branta rufivollis – Bernikla rdzawoszyja
5. Branta sandvicensis – Nene
6. Oxyura leucocephala – Sterniczka
7. Catreus wallichi – Ba縜nt himalajski
8. Colinus virginianus ridgwayi – Przepi髍 wirginijski czarnomaskowy (sonorski)
9. Crossoptilon crossoptilon – Uszak bia硑
10. Crossoptilon mantchuricum – Uszak brunatny
11. Lophophurus impejanus – Ol秐iak himalajski
12. Lophura edwardsi – Ki禼iec annamski
13. Lophura swinhoii – Ki禼iec tajwa駍ki
14. Polyplectron emphanum – Wieloszpon l秐i眂y
15. Syrmaticus ellioti – Ba縜nt kasztanowaty
16. Syrmaticus humiae – Ba縜nt birma駍ki
17. Syrmaticus mikado – Ba縜nt tajwa駍ki
18. Columba livia – Go潮b skalny
19. Cyanoramphus novaezelandiae – Modrolotka czerwonoczelna
20. Psephotus dissimilis – iergotka czarnog硂wa
21. Carduelis cucullata – Czy czerwony


Czyli ptaki wymienione powy縠j, mog by przedmiotem handlu na terenie Unii Europejskiej, bez obowi眤ku posiadania 秝iadectwa pochodzenia, pod warunkiem posiadania zamkni阾ej obr眂zki spe硁iaj眂ej wymogi artyku硊 66 ust阷 8, kt髍y brzmi nast阷uj眂o: Urodzone i hodowane w niewoli ptaki oraz inne ptaki urodzone w kontrolowanym 秗odowisku znakuje si za pomoc posiadaj眂ej unikatowe oznakowanie bezszwowej zamkni阾ej obr眂zki zak砤danej na nog. Jest to obr眂zka lub opaska o nieprzerwanym obwodzie, bez 縜dnych przerw lub spoiw, w kt髍 w 縜den spos骲 nie ingerowano, o rozmiarze uniemo縧iwiaj眂ym jej zdj阠ie z doros砮go okazu po tym jak zosta砤 na硂縪na w pierwszych dniach 縴cia oraz kt髍a zosta砤 wyprodukowana specjalnie w tym celu”.

Rozporz眃zeniem Komisji (WE) nr 865/2006 wprowadzono r體nie nowy dokument tzw. „秝iadectwo w砤sno禼i prywatnej” (personal ownership certificate). W artyku砤ch 37 - 44 odnosz眂ych si do tego dokumentu czytamy, i 秝iadectwo w砤sno禼i prywatnej wydaje si w celu umo縧iwiania wielokrotnego przekraczania granic zwierz阠iu ale tylko wraz z w砤禼icielem. iadectwo w砤sno禼i prywatnej nie jest dokumentem upowa縩iaj眂ym do operacji handlowych. Gdy si chce sprzeda ptaka maj眂ego taki dokument, to nale縴 „秝iadectwo w砤sno禼i prywatnej”, przed dokonaniem transakcji zwr骳i do organu, kt髍y je wyda. Jednak zacytuj tu ca硑 artyku 43, z uwagi na jednoznacznie inne traktowanie organizm體 z aneksu A: „W przypadku gdy posiadacz 秝iadectwa w砤sno禼i prywatnej, wydanego zgodnie z art. 39 ust. 1 niniejszego rozporz眃zenia, pragnie sprzeda okaz, musi najpierw z硂縴 秝iadectwo wydaj眂emu organowi zarz眃zaj眂emu, a je秎i okaz nale縴 do gatunk體 wymienionych w za潮czniku A do rozporz眃zenia (WE) nr 338/97, z硂縴 wniosek do w砤禼iwych organ體 o wydanie 秝iadectwa zgodnie z art. 8 ust. 3 tego rozporz眃zenia. Jednoznacznie z tego zapisu wynika, 縠 prawo UE wymaga „papier體” dla „wewn眛rzunijnego” obrotu handlowego wy潮cznie dla organizm體 z za潮cznika A! Natomiast „papiery” s konieczne, dla organizm體 z za潮cznik體 A – C, podczas przekraczania zewn阾rznych granic Unii Europejskiej.

Interesuj眂y i bardzo wa縩y dla hodowc體 a tak縠 handlowc體 jest Rozdzia X Rozporz眃zenia nr 865/2006. Zajmuje si on og髄nie 秝iadectwami umo縧iwiaj眂ymi obrotem organizmami wymienionymi w za潮cznikach Rozporz眃zenia Komisji (UE) nr 1320/2014 (chodzi g丑wnie o organizmy z aneksu A, przynajmniej tak nale縴 wnioskowa bior眂 pod uwag art. 43). Takie 秝iadectwa mog uzyska okazy spe硁iaj眂e nast阷uj眂e wymogi:
• zosta硑 schwytane w 秗odowisku naturalnym zgodnie z ustawodawstwem pa駍twa cz硂nkowskiego pochodzenia;
• zosta硑 porzucone lub uciek硑 i zosta硑 odzyskane zgodnie z ustawodawstwem pa駍twa cz硂nkowskiego, w kt髍ym odzyskanie mia硂 miejsce;
• zosta硑 nabyte lub wprowadzone na terytorium pa駍twa cz硂nkowskiego zanim przepisy rozporz眃ze zacz瓿y by stosowane;
• s zwierz阾ami kt髍e urodzi硑 si w niewoli.


Szczeg蟪owe „wzory” niekt髍ych 秝iadectw uaktualniono w dokumencie „Rozporz眃zenie Wykonawcze Komisji (UE) nr. 792/2012 z dnia 23 sierpnia 2012 r. ustanawiaj眂e regu硑 dotycz眂e wzor體 zezwole, 秝iadectw i innych dokument體 przewidzianych w rozporz眃zeniu Rady (WE) ) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunk體 dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi oraz zmieniaj眂e rozporz眃zenie Komisji (WE) nr 865/2006”.


PRAWO POLSKIE

G丑wnym aktem prawnym reguluj眂ym „ochron” ptak體 w Polsce jest uchwalona 16 kwietnia 2004 roku Ustawa o ochronie przyrody. Oczywi禼ie jest ona nieustannie nowelizowana, jak zreszt ca砮 nasze prawo. Aktualny jednolity tekst Ustawy wprowadzono Obwieszczeniem Marsza砶a Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2013 r (Dz.U. 2013 poz. 627). Spr骲uj przeanalizowa zapisy tej Ustawy pod k眛em wymaga, jakie stawia Rozporz眃zenie Rady (WE) nr 338/97 oraz wymog體, jakie Ustawa stawia osobom fizycznym posiadaj眂ym ptaki egzotyczne.
Artyku 64 wymaga zg硂szenia do rejestru, prowadzonego przez Starost Powiatowego, wszystkich posiadanych ptak體 z gatunk體 wymienionych w aneksach A i B Rozporz眃zenia nr 338/97. Jest to oczywi禼ie pomys naszego Ustawodawcy, gdy 縜den z zapis體 Rozporz眃zenia nr 338/97 ani te rozporz眃ze wykonawczych nie wymaga prowadzenia rejestr體 dla wszystkich ptak體 z za潮cznik體 A i B.

Po dokonaniu ustawowego obowi眤ku rejestracji otrzymujemy dokument po秝iadczaj眂y ten akt. Oczywi禼ie nale縴 za nie go zap砤ci i jest to jedyna wymierna korzy舵 z obowi眤ku rejestracji. Co prawda jest to korzystne tylko dla urz阣u, ale zawsze to co. My otrzymujemy „papier” nikomu do niczego niepotrzebny. Nie spe硁ia on 縜dnych wymog體 unijnych, wi阠 nie jest 縜dnym dowodem legalno禼i posiadanych ptak體, przynajmniej tych z aneksu A, bo na ptaki z aneksu B nie s potrzebne w砤禼iwie 縜dne dokumenty i tu ka縟y papier jest dobry, cho obr眂zka jest lepsza. Dzi阫i takim zapisom, 秗ednio rozwini阾y intelektualnie przemytnik jest w stanie „zalegalizowa” ary, kakadu czy inne po勘dane na rynku i drogie ptaki. Oczywi禼ie b阣 one w dalszym ci眊u nielegalne w my秎 zapis體 Rozporz眃zenia nr 338/97, ale b阣 mog硑, pod pozorami legalno禼i, zosta wprowadzone na rynek polski. Osoba dokonuj眂a zakupu a nie b阣眂a specjalist od prawa w tym zakresie, otrzyma „papiery” z urz阣owymi piecz阠iami. Jednak w ka縟ym momencie mo縠 zosta oskar縪na o z砤manie przepis體 UE i skazana w my秎 art. 128 nawet na 5 lat wi陑ienia!!! Oczywi禼ie, jak do tej pory, nikt nie zosta skazany na kar bezwzgl阣nego pozbawienia wolno禼i. Wyroki by硑 wydawane w „zawieszeniu”, ale samo umieszczenie w „rejestrze skazanych” skutecznie uniemo縧iwia wykonywanie wielu zawod體.
W przypadku nabywania ptak體 w innych pa駍twach UE mamy zn體 problem z zapisami naszej Ustawy. Gdy kupujemy na „zachodzie” oraz w Czechach i S硂wacji ptaki z aneksu A (za wyj眛kiem wymienionych w za潮czniku X Rozporz眃zenia Komisji (WE) nr 865/2006) otrzymujemy 秝iadectwo pochodzenia okazu i bez problemu legalizujemy je w kraju. Natomiast, gdy nabywamy ptaki z aneksu B lub z aneksu A, ale uwzgl阣nione w za潮czniku X RK865/2006, to mamy wielki problem! Posiadamy najcz甓ciej g丑wny „dokument” wymagany przez Rozporz眃zenia UE czyli zamkni阾 obr眂zk na nodze ptaka, ale nie posiadamy 縜dnego papieru z piecz眛k! Najcz甓ciej mamy spisany dokument kupna, cz阺to dokumenty weterynaryjne, czasami certyfikat badania p砪i. Wi阠 mamy ogromy problem z „rejestracj”, przynajmniej w niekt髍ych urz阣ach i podlegamy ka縠 grzywny lub aresztu! Jeszcze wi阫sze problemy mo縠my mie, gdy ptaka chcemy wymieni lub sprzeda. Wtedy to ju jeste秏y przest阷cami „ca潮 g阞” zagro縠ni nawet 5 latami wi陑ienia. Zreszt tak sam kar jest zagro縪na osoba kupuj眂a ptaka na terenie Polski, kt髍y pochodzi z innego pa駍twa UE, wi阠 nie ma po秝iadczenia wydanego przez urz阣owego lekarza weterynarii o urodzeniu w niewoli. Niestety ustawodawcy w pa駍twach „starej unii” nie wpadli na pomys wydawania papier體 na ptaki w cenie kanarka i r體nie powszechnych w hodowlach.

Zgodnie z wymogami Ustawy, zg硂szenia do rejestru powinni秏y dokona w ci眊u 14 dni od wej禼ia w posiadanie zwierz阠ia. Zg砤szaj眂 ptaka do rejestru nale縴 przedstawi dokument 秝iadcz眂y o jego legalnym pochodzeniu. Zgodnie z Ustaw dokumentem takim jest:

zezwolenie na import zwierz阠ia do kraju
zezwolenie na schwytanie zwierz阠ia w 秗odowisku (nie mam poj阠ia czy Ustawodawcy chodzi o zezwolenie na schwytanie zwierz阠ia na terenie Polski czy zezwolenie wydane na schwytanie zwierz阠ia w dowolnym pa駍twie 秝iata???)
za秝iadczenie o urodzeniu w niewoli wydane przez powiatowego lekarza weterynarii
inne dokumenty stwierdzaj眂ego legalno舵 pochodzenia zwierz阠ia (gdyby nie ten zapis, to posiadaj眂 wymagane prawem UE dokumenty, nie mogliby秏y zarejestrowa zwierz阠ia!!! Jednak zapis ten jest tak niejednoznaczny, 縠 wszystko zale縴 od „widzi mi si” urz阣nika starostwa. Mo縠 on uzna: paragon ze sklepu, umow kupna, umow darowizny, testament czy o秝iadczenie hodowcy za wystarczaj眂y dokument lub nie!!!)

Zgodnie z zapisem ust 6. do wniosku o dokonanie wpisu do潮czamy kopi jednego z dokument體 wymienionych powy縠j.

Ust阷 5. te zawiera „pere砶”! Obowi眤ek zg硂szenia do rejestru i wykre秎enia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granic pa駍twa, wej禼ia w posiadanie lub jego utraty lub 秏ierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykre秎enia z rejestru powinien by z硂縪ny w砤禼iwemu staro禼ie w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowi眤ku. Czyli, jak wyje縟縜my z ptakiem za granic na 15 dni, to mamy go wyrejestrowa, a po powrocie zn體 zarejestrowa? Mo縠 te, jak si um體imy z s眘iadem i b阣ziemy sobie przekazywa zwierz co 13 dni, to ju nie musimy go rejestrowa? Takich pyta, bez odpowiedzi, Ustawa nasuwa do舵 sporo!

Ust阷 9 nak砤da na „podmioty prowadz眂e dzia砤lno舵 gospodarcz w zakresie handlu 縴wymi zwierz阾ami” obowi眤ek przekazywania wraz sprzedawanym zwierz阠iem orygina硊 lub kopii jednego z dokument體 po秝iadczaj眂ych legalno舵 jego pochodzenia. Wynika z tego, 縠 osoby fizyczne, sprzedaj眂e zwierz阾a okazjonalnie, nie musz przekazywa 縜dnych dokument體! Ponadto nale縴 pami阾a, 縠 zapis ten jest niezgodny z prawem UE, kt髍e wymaga przekazywania wy潮cznie oryginalnych dokument體 (nie kopii!) wraz ze sprzedawanymi organizmami z za潮cznika A.


Na koniec przytocz przepisy karne zawarte w Ustawie o ochronie przyrody.

Artyku 127 nak砤da kar aresztu lub grzywny dla os骲 kt髍e:
• nie zg砤szaj do rejestru posiadanych lub hodowlanych zwierz眛
• posiadaj bez zezwolenia okazy gatunk體 „krajowych” prawnie chronionych
• krzy縰j zwierz阾a „prawnie chronione w Polsce” ze zwierz阾ami egzotycznymi lub krajowymi

Artyku 128 nak砤da ju tylko kar wi陑ienia, od 3 miesi阠y do 5 lat, dla os骲 kt髍e:
• przewo勘 bez dokument體 przez granic Unii Europejskiej okazy gatunk體 podlegaj眂ych ochronie na podstawie przepis體 Rozporz眃zenia Rady (WE) nr 338/97
• naruszaj przepisy prawa Unii Europejskiej dotycz眂e ochrony gatunk體 dziko 縴j眂ych zwierz眛 i ro秎in w zakresie regulacji obrotu nimi

Hodowcy i posiadacze ptak體 egzotycznych mog jeszcze podpa舵 pod paragrafy artyku硊 131, przewiduj眂e kar aresztu lub grzywny dla os骲:
• prowadz眂ych dzia砤lno舵 gospodarcz w zakresie handlu zwierz阾ami gatunk體 podlegaj眂ych ochronie na podstawie przepis體 Rozporz眃zenia Rady (WE) nr 338/97, nie posiadaj眂ych lub nie przekazuj眂ych odpowiedniej dokumentacji stwierdzaj眂ej legalno舵 pochodzenia zwierz阠ia,
• kt髍e, nie zachowuj眂 nale縴tej staranno禼i dopu禼i硑 do ucieczki zwierz阠ia mog眂ego zagrozi rodzimym gatunkom,
• wprowadzaj do 秗odowiska przyrodniczego lub przemieszczaj w tym 秗odowisku ro秎iny, zwierz阾a lub grzyby gatunk體 obcych.

Artyku 129 nak砤da dodatkowe kary dla os骲 ukaranych za naruszenie art. 127 lub 131 lub skazanych za przest阷stwo z art. 128. S眃 w takich przypadkach mo縠 orzec:
• przepadek przedmiot體 s硊勘cych do pope硁ienia wykroczenia lub przest阷stwa oraz przedmiot體, ro秎in, zwierz眛 lub grzyb體 pochodz眂ych z wykroczenia lub przest阷stwa, chocia縝y nie stanowi硑 w砤sno禼i sprawcy;
• obowi眤ek przywr骳enia stanu poprzedniego, a je秎i obowi眤ek taki nie by砨y wykonalny – nawi眤k do wysoko禼i 10 000 z硂tych na rzecz organizacji spo砮cznej dzia砤j眂ej w zakresie ochrony przyrody...

Musz przyzna, 縠 system kar mamy rozbudowany. Najciekawszym jest jednak, 縠 Ustawa o ochronie przyrody narusza w砤sne zapisy i zgodnie z art. 128 pope硁ia przest阷stwo zagro縪ne kar wi陑ienia od 3 miesi阠y do 5 lat! Wystarczy por體na np. zapis art. 64 ust. 9 z przepisami zawartymi w Rozporz眃zeniu Rady (WE) nr 338/97.
Pozostaje mie nadziej, 縠 w ko馽u znajdzie si Minister odowiska, kt髍y zacznie stosowa przepisy prawa europejskiego wprost, bez wymy秎ania dodatkowych barier biurokratycznych. Ca砤 rzesza hodowc體 i mi硂秐ik體 ptak體 w Polsce czeka na prawdziwego polityka, kt髍y sprawi, 縠 b阣ziemy mie prawo takie same, jak nasi koledzy z Czech, Holandii czy W硂ch. 痚 b阣ziemy mogli bez obaw o aresztowanie i konfiskat naszych podopiecznych, wymienia materia hodowlany. 痚 b阣ziemy mogli przywozi do naszych polskich hodowli nowe mutacje „rozell”, odchowane przez hodowc體 niemieckich, francuskich czy s硂wackich, na takich samych zasadach, jak mog to robi obywatele tych pa駍tw.
Jednak samo „czekanie” to za ma硂. O „nie縴ciowo禼i” dla ludzi a cz阺to i szkodliwo禼i dla zwierz眛 oraz nadmiernym zbiurokratyzowaniu a nawet pewnymi niezgodno禼iami polskiego prawa z rozporz眃zeniami UE trzeba informowa polityk體 i opini spo砮czn. Ka縟y z nas ma jakie „mo縧iwo禼i”, a niekt髍zy nawet znajomych w centralnej prasie wysokonak砤dowej i w秗骴 polityk體.
Mo縠 ten artyku pomo縠 komu unikn辨 problem體 z prawem? Mo縠 natknie si na niego jaki polityk i sprawi, 縠 kolejne absurdy z naszego prawa zostan usuni阾e? Wtedy b阣 zadowolony i uznam, 縠 moja praca nie posz砤 na marne.

Jerzy 苭ik
O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.