Ptaki Egzotyczne on-line Sprzedam - Kupi臋 - Zamieni臋 - Akcesoria - Inne - Kontakt 
   

Witamy w serwisie Ptaki Egzotyczne on-line | www.ptakiegzotyczne.net | Sob. 23.IX.2023 r. | Serwis istnieje od 2000 roku


Menu

- strona g艂贸wna
- og艂oszenia
- artyku艂y
- ptaki w hodowli
- literatura
- download
- facebook
- CITES
- tarnowska gie艂da
- MSHKiPE
- r贸偶ne
- redakcjaReklama


Hodowla Ptak贸w


Hodowla Ptak贸w


Konwencja o Mi阣zynarodowym Handlu Dzikimi Zwierz阾ami i Ro秎inami Gatunk體 Zagro縪nych Wygini阠iem sporz眃zona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r.

Umawiaj眂e si pa駍twa, uznaj眂, 縠 dzikie zwierz阾a i ro秎iny w ich wielorakich, pi阫nych i r罂norodnych formach stanowi niezast眕ion cz甓 naturalnych system體 przyrody ziemskiej, kt髍a musi by zachowana dla obecnych i przysz硑ch pokole; 秝iadome stale rosn眂ej warto禼i dzikich zwierz眛 i ro秎in z punktu widzenia estetyki, nauki, kultury, rekreacji i ekonomiki; uznaj眂, 縠 spo砮cze駍twa i pa駍twa s i powinny by najlepszymi obro馽ami w砤snej dzikiej zwierzyny i ro秎inno禼i; uznaj眂 ponadto, 縠 wsp蟪praca mi阣zynarodowa jest podstawowym czynnikiem ochrony niekt髍ych gatunk體 dzikich zwierz眛 i ro秎in przed nadmiern eksploatacj powodowan handlem mi阣zynarodowym; przekonane o pilno禼i podj阠ia w砤禼iwych krok體 w tym celu uzgodni硑, co nast阷uje:

Artyku I
Definicje


W rozumieniu niniejszej konwencji, je縠li z tre禼i nie wynika inaczej:
(a) "gatunek" - oznacza ka縟y gatunek, podgatunek b眃 odr阞n geograficzn populacj;
(b) "okaz" - oznacza:
(i) ka縟e zwierz lub ro秎in, 縴we lub martwe;
(ii) w odniesieniu do zwierz眛 - gdy chodzi o gatunki obj阾e za潮cznikami I i II - ka縟 砤two rozpoznawaln ich cz甓 lub produkt otrzymany ze zwierz阠ia, a gdy chodzi o gatunki obj阾e za潮cznikiem III - ka縟 砤two rozpoznawaln ich cz甓 lub produkt otrzymany ze zwierz阠ia, je縠li zosta硑 one obj阾e tym za潮cznikiem, oraz
(iii) w odniesieniu do ro秎in - gdy chodzi o gatunki obj阾e za潮cznikiem I - ka縟 砤two rozpoznawaln ich cz甓 lub produkt otrzymany z ro秎iny, a gdy chodzi o gatunki obj阾e za潮cznikami II i III - ka縟 砤two rozpoznawaln ich cz甓 lub produkt otrzymany z ro秎iny, je縠li s one obj阾e tymi za潮cznikami;
(c) "handel" - oznacza eksport, reeksport, import i sprowadzenie z morza;
(d) "reeksport" - oznacza eksport ka縟ego okazu, kt髍y zosta uprzednio wwieziony;
(e) "sprowadzenie z morza" - oznacza wwiezienie do pa駍twa okaz體 jakiegokolwiek gatunku, kt髍e zosta硑 pobrane ze 秗odowiska morskiego nie b阣眂ego pod jurysdykcj 縜dnego pa駍twa;
(f) "organ naukowy" - oznacza pa駍twowy organ naukowy, wyznaczony zgodnie z artyku砮m IX;
(g) "organ administracyjny" - oznacza pa駍twowy organ administracyjny, wyznaczony zgodnie z artyku砮m IX;
(h) "Strona" - oznacza pa駍two, w stosunku do kt髍ego niniejsza konwencja wesz砤 w 縴cie.

Artyku II
Podstawowe zasady


1. Za潮cznik I obejmuje wszystkie gatunki zagro縪ne wygini阠iem, kt髍e s lub mog by przedmiotem handlu. Handel okazami tych gatunk體 powinien by poddany szczeg髄nie 禼is砮j reglamentacji w celu zapobie縠nia dalszemu zagro縠niu ich istnienia i mo縠 by dozwolony jedynie w wyj眛kowych okoliczno禼iach.
2. Za潮cznik II obejmuje:
(a) wszystkie gatunki, kt髍e wprawdzie niekoniecznie ju teraz s zagro縪ne wygini阠iem, nie mniej mog sta si takimi, je縠li handel okazami tych gatunk體 nie zostanie poddany 禼is砮j reglamentacji maj眂ej zapobiec eksploatacji nie daj眂ej si pogodzi z ich utrzymaniem, oraz
(b) niekt髍e gatunki, kt髍e powinny by przedmiotem reglamentacji w celu poddania skutecznej kontroli handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II w my秎 punktu (a).
3. Za潮cznik III obejmuje wszystkie gatunki, co do kt髍ych jedna ze Stron uzna swoj w砤禼iwo舵 do obj阠ia ich reglamentacj maj眂 na celu zapobie縠nie lub ograniczenie eksploatacji tych gatunk體 i wymagaj眂 wsp蟪pracy innych Stron w zakresie kontroli handlu.
4. Strony b阣 zezwala硑 na handel okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikami I, II i III, wy潮cznie zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji.

Artyku III
Reglamentacja handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I

1. Wszelki handel okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I powinien odbywa si zgodnie z postanowieniami niniejszego artyku硊.
2. Eksport jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie mo縩a b阣zie uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ naukowy pa駍twa eksportu wyda opini, 縠 eksport nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;
(b) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 okaz nie zosta pozyskany z naruszeniem obowi眤uj眂ego prawa tego pa駍twa o ochronie zwierz眛 i ro秎in;
(c) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz zostanie przygotowany i b阣zie przewo縪ny w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;
(d) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 zosta硂uzyskane zezwolenie importowe na dany okaz.
3. Import okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia importowego oraz zezwolenia eksportowego albo 秝iadectwa reeksportu. Zezwolenie importowe b阣zie mo縩a uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ naukowy pa駍twa importu wyda opini, 縠 import nie przyniesie szkody w utrzymaniu okre秎onego gatunku;
(b) organ administracyjny pa駍twa importu ustali, 縠 proponowany odbiorca 縴wego okazu posiada wyposa縠nie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;
(c) organ administracyjny pa駍twa importu ustali, 縠 okaz nie zostanie przeznaczony g丑wnie do cel體 handlowych.
4. Reeksport jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia 秝iadectwa reeksportu. Takie 秝iadectwo b阣zie mo縩a uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ administracyjny pa駍twa reeksportu ustali, 縠 okaz zosta importowany do tego pa駍twa zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji;
(b) organ administracyjny pa駍twa reeksportu ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz zostanie przygotowany i b阣zie przewo縪ny w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania;
(c) organ administracyjny pa駍twa reeksportu ustali, 縠 na ka縟y 縴wy okaz zosta硂 uzyskane zezwolenie importowe.
5. Sprowadzenie z morza okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I b阣zie wymaga硂 uprzedniego uzyskania 秝iadectwa od organu administracyjnego pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie. Takie 秝iadectwo mo縩a b阣zie uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ naukowy pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie, wyda opini, 縠 nie przyniesie ono szkody w utrzymaniu okre秎onego gatunku;
(b) organ administracyjny pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie, ustali, 縠 proponowany odbiorca 縴wego okazu posiada wyposa縠nie odpowiednie do przetrzymywania go i opieki nad nim;
(c) organ administracyjny pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie, ustali, 縠 okaz nie zostanie przeznaczony g丑wnie do cel體 handlowych.

Artyku IV
Reglamentacja handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II

1. Wszelki handel okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II powinien odbywa si zgodnie z postanowieniami niniejszego artyku硊.
2. Eksport jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie mo縩a b阣zie uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ naukowy pa駍twa eksportu wyda opini, 縠 eksport nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;
(b) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 okaz nie zosta pozyskany z naruszeniem obowi眤uj眂ego prawa tego pa駍twa o ochronie zwierz眛 i ro秎in;
(c) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz zostanie przygotowany i b阣zie przewo縪ny w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
3. Organ naukowy ka縟ej ze Stron b阣zie kontrolowa wydawanie przez Stron zezwole eksportowych na okazy nale勘ce do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II, jak i efektywny eksport tych okaz體. Je縠li organ naukowy stwierdzi, 縠 eksport okaz體 kt髍egokolwiek z tych gatunk體 powinien by ograniczony w celu utrzymania tego gatunku na ca硑m obszarze jego wyst阷owania, na poziomie zgodnym z jego rol w ekosystemach, w kt髍ych wyst阷uje, i wyra糿ie wy縮zym od poziomu, kt髍y m骻砨y kwalifikowa ten gatunek do obj阠ia go za潮cznikiem I, organ ten zaleci w砤禼iwemu organowi administracyjnemu odpowiednie 秗odki, jakie nale縴 podj辨 w celu ograniczenia udzielania zezwole eksportowych na okazy tego gatunku.
4. Import okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II b阣zie wymaga uprzedniego przedstawienia zezwolenia eksportowego albo 秝iadectwa reeksportu.
5. Reeksport jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia 秝iadectwa reeksportu. Takie 秝iadectwo mo縩a b阣zie uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ administracyjny pa駍twa reeksportu ustali, 縠 okaz zosta importowany do tego pa駍twa zgodnie z postanowieniami niniejszej konwencji;
(b) organ administracyjny pa駍twa reeksportu ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz zostanie przygotowany i b阣zie przewo縪ny w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
6. Sprowadzenie z morza okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II b阣zie wymaga硂 uprzedniego uzyskania 秝iadectwa od organu administracyjnego pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie. Takie 秝iadectwo mo縩a b阣zie uzyska jedynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ naukowy pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie, wyda opini, 縠 sprowadzenie to nie przyniesie szkody w utrzymaniu tego gatunku;
(b) organ administracyjny pa駍twa, na kt髍ego terytorium nast阷uje sprowadzenie, ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz b阣zie przetrzymywany w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
7. iadectwa, o kt髍ych mowa w ust阷ie 6 niniejszego artyku硊, mo縩a b阣zie uzyska - po wydaniu opinii przez organ naukowy, skonsultowanej z innymi narodowymi organami naukowymi lub, w razie potrzeby, z mi阣zynarodowymi organami naukowymi - na okresy nie przekraczaj眂e jednego roku w odniesieniu do og髄nej liczby okaz體, kt髍ych sprowadzenie zosta硂 dopuszczone w tych okresach.

Artyku V
Reglamentacja handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem III

1. Wszelki handel okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem III b阣zie odbywa si zgodnie z postanowieniami niniejszego artyku硊.
2. Eksport jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem III z ka縟ego pa駍twa, kt髍e obj瓿o te gatunki za潮cznikiem III, b阣zie wymaga uprzedniego uzyskania i przedstawienia zezwolenia eksportowego. Takie zezwolenie mo縩a b阣zie uzyska鎗edynie po spe硁ieniu nast阷uj眂ych warunk體:
(a) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 okaz nie zosta pozyskany z naruszeniem obowi眤uj眂ego prawa tego pa駍twa o ochronie zwierz眛 i ro秎in;
(b) organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz zostanie przygotowany i b阣zie przewo縪ny w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
3. Z wyj眛kiem przypadk體 przewidzianych w ust阷ie 4 niniejszego artyku硊, import jakichkolwiek okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem III b阣zie wymaga uprzedniego przedstawienia 秝iadectwa pochodzenia, a w przypadkach gdy import nast阷uje z pa駍twa, kt髍e obj瓿o okre秎one gatunki za潮cznikiem III - zezwolenia eksportowego.
4. W przypadku reeksportu dowodem dla pa駍twa importuj眂ego, 縠 postanowienia konwencji zosta硑 zachowane w odniesieniu do danego okazu, b阣zie 秝iadectwo uzyskane od organu administracyjnego pa駍twa reeksportu stwierdzaj眂e, 縠 okre秎ony okaz zosta przetworzony w tym pa駍twie lub jest reeksportowany.

Artyku VI
Zezwolenia i 秝iadectwa

1. Zezwolenia i 秝iadectwa uzyskiwane w my秎 postanowie artyku丑w III, IV i V b阣 zgodne z postanowieniami niniejszego artyku硊.
2. Zezwolenie eksportowe b阣zie zawiera硂 informacje wyszczeg髄nione we wzorze podanym w za潮czniku IV; b阣zie ono uprawnia do eksportu jedynie w okresie sze禼iu miesi阠y od daty wystawienia.
3. Ka縟e zezwolenie lub 秝iadectwo b阣zie zawiera tytu niniejszej konwencji, nazw i piecz赕 organu administracyjnego, kt髍y je wyda, oraz numer kontrolny przydzielony przez organ administracyjny.
4. Ka縟a kopia zezwolenia lub 秝iadectwa wydanego przez organ administracyjny b阣zie wyra糿ie oznaczona jako kopia; kopii tych nie mo縩a u縴wa zamiast orygina硊, chyba 縠 na kopii stwierdzono inaczej.
5. Na ka縟 wysy砶 okaz體 b阣zie wymagane odr阞ne zezwolenie lub 秝iadectwo.
6. Organ administracyjny pa駍twa, do kt髍ego importowano jakikolwiek okaz, zatrzyma i anuluje zezwolenie eksportowe lub 秝iadectwo reeksportu oraz ka縟e odno秐e zezwolenie importowe przedstawione przy imporcie tego okazu.
7. Je縠li jest to wskazane i mo縧iwe, organ administracyjny mo縠 opatrzy okaz znakiem pozwalaj眂ym na jego identyfikacj. Przez "znak" rozumie si wszelkie nie daj眂e si zetrze pi阾na, plomby o硂wiane, piecz阠ie lub inne odpowiednie 秗odki umo縧iwiaj眂e identyfikacj okaz體 i sporz眃zone w spos骲 utrudniaj眂y jego na秎adownictwo przez osoby niepowo砤ne, tak dalece, jak tylko jest to mo縧iwe.

Artyku VII
Zwolnienia i inne specjalne postanowienia dotycz眂e handlu

1. Postanowie artyku丑w III, IV i V nie b阣zie si stosowa do tranzytu okaz體 lub ich prze砤dunku przez lub na terytorium Strony, w czasie gdy okazy te znajduj si w kontroli celnej.
2. W przypadku gdy organ administracyjny pa駍twa eksportu lub reeksportu ustali, 縠 okaz zosta nabyty zanim postanowienia niniejszej konwencji zacz瓿y w stosunku do niego obowi眤ywa, postanowienia artyku丑w III, IV i V nie b阣 obowi眤ywa硑 w stosunku do tego okazu, pod warunkiem wydania przez organ administracyjny odpowiedniego 秝iadectwa.
3. Postanowienia artyku丑w III, IV i V nie b阣 obowi眤ywa硑 w stosunku do okaz體 b阣眂ych przedmiotami osobistymi lub domowymi. Takie zwolnienie nie b阣zie mia硂 zastosowania:
(a) w odniesieniu do okaz體 gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem I, kt髍e zosta硑 nabyte przez w砤禼iciela poza granicami pa駍twa jego sta砮go pobytu i s importowane do tego pa駍twa, lub
(b) w odniesieniu do okaz體 gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II, kt髍e:
(i) zosta硑 nabyte przez w砤禼iciela poza pa駍twem jego sta砮go pobytu i w pa駍twie, w kt髍ego dzikim 秗odowisku zosta硑 od硂wione lub zebrane;
(ii) s importowane do pa駍twa sta砮go pobytu w砤禼iciela oraz
(iii) gdy pa駍two, w kt髍ym zosta硑 od硂wione lub zebrane, wymaga uprzedniego udzielenia zezwolenia eksportowego,
chyba 縠 organy administracyjne ustal, i okazy zosta硑 nabyte zanim postanowienia niniejszej konwencji zacz瓿y w stosunku do nich obowi眤ywa.
4. Okazy gatunk體 zwierz眛 obj阾ych za潮cznikiem I, rozmna縜ne w niewoli dla cel體 handlowych, lub gatunk體 ro秎in obj阾ych za潮cznikiem I, sztuczni
e rozmna縜nych dla cel體 handlowych, b阣 uwa縜ne za okazy gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II. 5. Je縠li organ administracyjny pa駍twa eksportu ustali, 縠 okaz okre秎onego gatunku zwierz眛 zosta wyhodowany w niewoli lub okaz gatunku ro秎in zosta sztucznie wyhodowany albo 縠 chodzi o cz甓 takiego zwierz阠ia lub ro秎iny, lub te o otrzymany z nich produkt, wydane przez organ administracyjny 秝iadectwo stwierdzaj眂e ten fakt b阣zie akceptowane zamiast zezwole lub 秝iadectw wymaganych zgodnie z postanowieniami artyku丑w III, IV lub V.
6. Postanowienia artyku丑w III, IV i V nie b阣 obowi眤ywa硑 w przypadku po縴czek, dar體 lub wymiany, nie maj眂ych celu handlowego, pomi阣zy naukowcami lub instytucjami naukowymi zarejestrowanymi przez organy administracyjne ich pa駍tw, dotycz眂ych okaz體 zielnikowych lub okaz體 muzealnych zakonserwowanych, zasuszonych lub umieszczonych w p硑nie albo dotycz眂ych 縴wego materia硊 ro秎innego zaopatrzonego w etykiet wydan lub potwierdzon przez organ administracyjny.
7. Organ administracyjny ka縟ego pa駍twa mo縠 wyrazi zgod na odst眕ienie od wymog體 artyku丑w III, IV i V oraz wyrazi zgod na przewo縠nie bez zezwole lub 秝iadectw okaz體 stanowi眂ych cz甓 objazdowych ogrod體 zoologicznych, cyrk體, mena縠rii, wystaw ro秎in lub innych wystaw objazdowych, pod warunkiem 縠:
(a) eksporter lub importer poda temu organowi administracyjnemu pe硁 charakterystyk tych okaz體;
(b) okazy nale勘 do jednej z kategorii wymienionych w ust阷ach 2 lub 5 niniejszego artyku硊 oraz
(c) organ administracyjny ustali, 縠 ka縟y 縴wy okaz b阣zie przewo縪ny i dogl眃any w spos骲 minimalizuj眂y ryzyko okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.

Artyku VIII
odki, kt髍e Strony maj podj辨

1. Strony podejm odpowiednie 秗odki w celu wprowadzenia w 縴cie postanowie niniejszej konwencji oraz zakazu handlu okazami zwierz眛 i ro秎in naruszaj眂ego jej postanowienia. odki te obejmuj:
(a) sankcje karne za handel lub przetrzymywanie takich okaz體, albo za jedno i drugie naruszenie, oraz
(b) konfiskat lub odes砤nie takich okaz體 do pa駍twa eksportu.
2. Poza 秗odkami podj阾ymi zgodnie z ust阷em 1 niniejszego artyku硊 Strona mo縠, gdy uwa縜 to za konieczne, ustanowi wewn阾rzny tryb post阷owania w sprawie zwrotu wydatk體, jakie ponios砤 w zwi眤ku z konfiskat okaz體, kt髍e by硑 przedmiotem handlu naruszaj眂ego postanowienia niniejszej konwencji.
3. W miar mo縧iwo禼i, Strony zapewni, aby wszelkie formalno禼i wymagane w handlu okazami by硑 za砤twiane jak najszybciej. W celu u砤twienia tych formalno禼i ka縟a Strona mo縠 wyznaczy porty wyj禼ia i porty wej禼ia, w kt髍ych okazy powinny by przedstawione do oclenia. Strony zapewni tak縠, abyka縟y 縴wy okaz by w czasie tranzytu, przetrzymywania lub przewozu dogl眃any w spos骲 zapobiegaj眂y ryzyku okaleczenia, zachorowania lub okrutnego traktowania.
4. W przypadku konfiskaty 縴wego okazu w wyniku 秗odk體 podj阾ych na podstawie postanowie ust阷u 1 niniejszego artyku硊:
(a) okaz ten zostanie powierzony organowi administracyjnemu pa駍twa, kt髍e dokona硂 konfiskaty;
(b) organ administracyjny, po konsultacji z pa駍twem eksportu, zwr骳i okaz temu pa駍twu na jego koszt albo przeka縠 do schroniska lub do innego miejsca, kt髍e ten organ uzna za odpowiednie i zgodne z celami niniejszej konwencji, oraz
(c) organ administracyjny mo縠 zasi阦n辨 opinii organu naukowego lub - je秎i uzna to za po勘dane - skonsultowa si z Sekretariatem w celu u砤twienia podj阠ia decyzji przewidzianej w punkcie (b) niniejszego ust阷u, 潮cznie z wyborem schroniska lub innego miejsca.
5. Schronisko, o kt髍ym mowa w ust阷ie 4 niniejszego artyku硊, oznacza instytucj powo砤n przez organ administracyjny do opiekowania si 縴wymi okazami, zw砤szcza tymi, kt髍e zosta硑 skonfiskowane.
6. Ka縟a Strona b阣zie prowadzi砤 wykaz danych dotycz眂ych handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikami I, II i III, kt髍y b阣zie obejmowa:
(a) nazwiska i adresy eksporter體 i importer體;
(b) liczb i rodzaj wydanych zezwole i 秝iadectw; pa駍twa, z kt髍ymi taki handel mia miejsce; liczb lub ilo禼i i rodzaj okaz體, nazwy gatunk體, takie jakie zosta硑 zamieszczone w za潮cznikach I, II i III oraz, stosownie do okoliczno禼i, wielko舵 i p砮 okaz體.
7. Ka縟a Strona b阣zie sporz眃za okresowe sprawozdania dotycz眂e stosowania przez ni niniejszej konwencji i przekazywa Sekretariatowi:
(a) roczne sprawozdanie zawieraj眂e streszczenie informacji wymienionych w punkcie (b) ust阷u 6 niniejszego artyku硊 oraz
(b) dwuletnie sprawozdanie o 秗odkach ustawodawczych, reglamentacyjnych i administracyjnych, podejmowanych w celu wykonania postanowie niniejszej konwencji.
8. Informacje, o kt髍ych mowa w ust阷ie 7 niniejszego artyku硊, b阣 publicznie udost阷nione w takiej mierze, w jakiej na to pozwala ustawodawstwo i przepisy zainteresowanego pa駍twa.

Artyku IX
Organy administracyjne i naukowe

1. Dla cel體 niniejszej konwencji ka縟a Strona wyznaczy:
(a) jeden lub wi阠ej organ體 administracyjnych w砤禼iwych do wydawania zezwole lub 秝iadectw w imieniu tej Strony oraz
(b) jeden lub wi阠ej organ體 naukowych.
2. R體nocze秐ie ze z硂縠niem dokumentu ratyfikacyjnego, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia, pa駍two sk砤daj眂e poinformuje rz眃, b阣眂y depozytariuszem, o nazwie i adresie organu administracyjnego upowa縩ionego do porozumiewania si z innymi Stronami oraz z Sekretariatem.
3. Wszelkie zmiany dotycz眂e wyznaczenia lub upowa縩ienia dokonanego w my秎 postanowie niniejszego artyku硊 zostan zakomunikowane przez zainteresowan Stron Sekretariatowi w celu przekazania wszystkim innym Stronom.
4. Organ administracyjny, o kt髍ym mowa w ust阷ie 2 niniejszego artyku硊, przeka縠, na pro禸 Sekretariatu lub organu administracyjnego innej Strony, odbitki stempli, piecz阠i lub innych oznakowa u縴wanych do stwierdzania autentyczno禼i zezwole lub 秝iadectw.

Artyku X
Handel z pa駍twami, kt髍e nie s Stronami konwencji

W przypadku eksportu lub reeksportu przeznaczonego do pa駍twa nie b阣眂ego Stron niniejszej konwencji albo importu pochodz眂ego z takiego pa駍twa, Strony mog zamiast zezwole i 秝iadectw wymaganych przez niniejsz konwencj uznawa podobne dokumenty wydane przez w砤禼iwe organy tego pa駍twa; dokumenty te powinny w zasadzie odpowiada warunkom co do zezwole i 秝iadectw, ustalonym w niniejszej konwencji.

Artyku XI
Konferencja Stron

1. Sekretariat zwo砤 sesj Konferencji Stron nie p蠹niej ni dwa lata po wej禼iu w 縴cie niniejszej konwencji.
2. Nast阷nie Sekretariat b阣zie zwo硑wa sesje zwyczajne Konferencji co najmniej raz na dwa lata, chyba 縠 Konferencja zdecyduje inaczej, a sesje nadzwyczajne - na pisemne 勘danie co najmniej jednej trzeciej Stron.
3. Na sesjach zwyczajnych lub nadzwyczajnych tej Konferencji, Strony dokonuj przegl眃u ca硂kszta硉u stosowania niniejszej konwencji i mog:
(a) podejmowa wszelkie decyzje, konieczne dla umo縧iwienia Sekretariatowi wykonywania jego obowi眤k體, oraz podejmowa postanowienia finansowe
; (b) rozpatrywa i przyjmowa poprawki do za潮cznik體 I i II zgodnie z artyku砮m XV;
(c) dokonywa przegl眃u post阷u osi眊ni阾ego w dziedzinie odbudowy i zachowania gatunk體 obj阾ych za潮cznikami I, II i III;
(d) otrzymywa i rozwa縜 wszelkie sprawozdania przedstawione przez Sekretariat lub kt髍眐olwiek Stron oraz,
(e) je縠li jest to wskazane, wydawa zalecenia w celu usprawnienia stosowania niniejszej konwencji.
4. Na ka縟ej sesji zwyczajnej Strony mog okre秎i czas i miejsce nast阷nej sesji zwyczajnej, kt髍a ma odby si zgodnie z postanowieniami ust阷u 2 niniejszego artyku硊.
5. Na ka縟ej sesji Strony mog ustali i przyj辨 regulamin wewn阾rzny sesji.
6. Organizacja Narod體 Zjednoczonych, jej organizacje wyspecjalizowane, Mi阣zynarodowa Agencja Energii Atomowej, jak r體nie ka縟e pa駍two nie b阣眂e Stron niniejszej konwencji, mog by reprezentowane na sesjach Konferencji przez obserwator體, kt髍zy b阣 mieli prawo uczestniczenia w sesji bez prawa g硂sowania.
7. Wszystkie organy lub instytucje, maj眂e techniczne kwalifikacje w dziedzinie ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierz阾ami i ro秎inami, nale勘ce do ni縠j wymienionych kategorii, kt髍e poinformuj Sekretariat o swym 縴czeniu przysy砤nia obserwator體 na sesje Konferencji, zostan do nich dopuszczone, chyba 縠 co najmniej jedna trzecia Stron wyrazi sprzeciw:
(a) mi阣zynarodowe organizacje albo instytucje rz眃owe lub te pozarz眃owe b眃 narodowe organizacje i instytucje rz眃owe oraz
(b) narodowe organizacje albo instytucje pozarz眃owe upowa縩ione do tego przez pa駍two, w kt髍ym maj siedzib.

Dopuszczeni obserwatorzy b阣 mieli prawo uczestniczenia w sesjach bez prawa g硂sowania.

Artyku XII
Sekretariat

1. Po wej禼iu w 縴cie niniejszej konwencji Dyrektor Generalny Programu Ochrony odowiska Organizacji Narod體 Zjednoczonych utworzy Sekretariat. B阣zie on m骻 - w zakresie i w spos骲, jakie uzna za w砤禼iwe - korzysta z pomocy odpowiednich mi阣zynarodowych lub narodowych organizacji rz眃owych lub pozarz眃owych i instytucji kompetentnych w sprawach ochrony, utrzymania i gospodarowania dzikimi zwierz阾ami i ro秎inami.
2. Funkcje Sekretariatu s nast阷uj眂e:
(a) organizowanie Konferencji Stron i zapewnienie Konferencjom nale縴tej obs硊gi;
(b) spe硁ianie funkcji powierzonych mu zgodnie z postanowieniami artyku丑w XV i XVI niniejszej konwencji;
(c) podejmowanie - zgodnie z programami zatwierdzonymi przez Konferencj Stron - bada naukowych i technicznych, kt髍e b阣 przyczynia si do stosowania niniejszej konwencji, 潮cznie z badaniami dotycz眂ymi norm, kt髍e powinny by przestrzegane przy przygotowaniu i przewozie 縴wych okaz體 oraz 秗odk體 identyfikacji okaz體;
(d) studiowanie sprawozda Stron i 勘danie od Stron wszelkich uzupe硁iaj眂ych informacji, kt髍e uzna za konieczne dla zapewnienia stosowania niniejszej konwencji;
(e) zwracanie uwagi Stron na wszelkie sprawy dotycz眂e cel體 niniejszej konwencji;
(f) okresowe publikowanie i rozprowadzanie w秗骴 Stron bie勘cego wydania za潮cznik體 I, II i III, jak r體nie wszelkich informacji, kt髍e u砤twiaj identyfikacj okaz體 gatunk體 obj阾ych tymi za潮cznikami;
(g) przygotowywanie sprawozda rocznych dla Stron o jego w砤snych pracach oraz stosowaniu niniejszej konwencji, jak r體nie wszelkich innych sprawozda, kt髍ych Strony mog za勘da podczas sesji Konferencji Stron;
(h) czynienie zalece w sprawie realizacji cel體 i stosowania postanowie niniejszej konwencji, 潮cznie z wymian informacji o charakterze naukowym lub technicznym;
(i) spe硁ianie wszelkich innych funkcji powierzonych mu przez Strony.

Artyku XIII
odki mi阣zynarodowe

1. W przypadku gdy Sekretariat na podstawie otrzymanych informacji uzna, 縠 jakikolwiek gatunek obj阾y za潮cznikiem I lub II jest zagro縪ny przez handel okazami tego gatunku lub 縠 postanowienia niniejszej konwencji nie s skutecznie przestrzegane, zakomunikuje o tym w砤禼iwemu organowi administracyjnemu Strony lub Stron zainteresowanych.
2. Strona, kt髍a otrzyma wiadomo舵 dotycz眂 fakt體, o kt髍ych mowa w ust阷ie 1 niniejszego artyku硊, poinformuje mo縧iwie niezw硂cznie Sekretariat o wszelkich takich faktach w zakresie, w jakim pozwala na to jej ustawodawstwo, i stosownie do okoliczno禼i zaproponuje 秗odki zaradcze. Gdy Strona uzna, 縠 po勘dane jest dochodzenie, mo縠 ono by przeprowadzone przez jedn lub wi阠ej os骲 specjalnie upowa縩ionych przez t Stron.
3. Informacje dostarczone przez Stron lub wynikaj眂e z dochodzenia wspomnianego w ust阷ie 2 niniejszego artyku硊 zostan zbadane przez nast阷n sesj Konferencji Stron, kt髍a mo縠 skierowa do tej Strony zalecenia, jakie uzna za stosowne.

Artyku XIV
Stosunek konwencji do ustawodawstwa krajowego i konwencji mi阣zynarodowych

1. Postanowienia niniejszej konwencji w 縜dnej mierze nie naruszaj prawa Stron do zastosowania:
(a) bardziej surowych 秗odk體 wewn阾rznych dotycz眂ych warunk體, jakim podlega handel, od砤wianie lub zbi髍, przetrzymywanie lub przew髗 okaz體 nale勘cych do gatunk體 obj阾ych za潮cznikami I, II i III, a do ca砶owitego zakazu w潮cznie, lub
(b) wewn阾rznych 秗odk體 ograniczaj眂ych lub zakazuj眂ych handlu, od砤wiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okaz體 gatunk體 nie obj阾ych za潮cznikami I, II lub III.
2. Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszaj postanowie wewn阾rznych ani zobowi眤a Stron wynikaj眂ych z jakiegokolwiek uk砤du, konwencji lub umowy mi阣zynarodowej, dotycz眂ych innych aspekt體 handlu, od砤wiania, zbioru, przetrzymywania lub przewozu okaz體, kt髍e wesz硑 lub mog p蠹niej wej舵 w 縴cie w stosunku do kt髍ejkolwiek Strony, 潮cznie z rozporz眃zeniami dotycz眂ymi c砤, zdrowia publicznego, weterynarii oraz kwarantanny ro秎in.
3. Postanowienia niniejszej konwencji nie naruszaj postanowie lub zobowi眤a wynikaj眂ych z uk砤d體, konwencji lub um體 mi阣zynarodowych zawartych lub takich, kt髍e mog by zawarte pomi阣zy pa駍twami, i dotycz眂ych utworzenia unii lub regionalnej strefy handlowej obejmuj眂ej utworzenie lub utrzymanie wsp髄nej zewn阾rznej kontrolicelnej i zniesienie kontroli celnej wewn阾rznej w zakresie, w jakim dotycz one handlu mi阣zy pa駍twami cz硂nkowskimi takiej unii lub strefy.
4. Pa駍two b阣眂e Stron niniejszej konwencji, kt髍e jest r體nie Stron jakiegokolwiek innego uk砤du, konwencji lub umowy mi阣zynarodowej, obowi眤uj眂ej w chwili wej禼ia w 縴cie niniejszej konwencji, na mocy kt髍ej zapewnia si ochron gatunkom morskim obj阾ym za潮cznikiem II, zostanie zwolnione z zobowi眤a nak砤danych na nie w my秎 postanowie niniejszej konwencji w odniesieniu do handlu okazami gatunk體 obj阾ych za潮cznikiem II, zgodnie z postanowieniami tego innego uk砤du, konwencji lub umowy mi阣zynarodowej, je縠li okazy te zosta硑 z硂wione przez statki zarejestrowane w tym pa駍twie.
5. Bez wzgl阣u na postanowienia artyku丑w III, IV i V niniejszej konwencji, wszelki eksport okaz體 z硂wionych zgodnie z ust阷em 4 niniejszego artyku硊 b阣zie wymaga jedynie 秝iadectwa organu administracyjnego pa駍twa, do kt髍ego okazy zosta硑 sprowadzone, stwierdzaj眂ego, 縠 dany okaz zosta z硂wiony zgodnie z postanowieniami innego uk砤du, konwencji lub umowy mi阣zynarodowej.
6. 痑dne postanowienie niniejszej konwencji nie stoi na przeszkodzie kodyfikacji i opracowaniu prawa morza przez Konferencj Prawa Morza Organizacji Narod體 Zjednoczonych, zwo砤n zgodnie z Rezolucj 2750 C (XXV) Zgromadzenia Og髄nego Narod體 Zjednoczonych ani obecnym albo przysz硑m roszczeniom lub pogl眃om prawnym jakiegokolwiek pa駍twa na prawo morza oraz charakter i zasi阦 jego jurysdykcji przybrze縩ej oraz jurysdykcji, kt髍 sprawuje w stosunku do statk體 podnosz眂ych jego bander.

Artyku XV
Poprawki do za潮cznik體 I i II

1. W zakresie poprawek wnoszonych do za潮cznik體 I i II podczas sesji Konferencji Stron b阣 stosowane nast阷uj眂e postanowienia:
(a) ka縟a Strona mo縠 zaproponowa poprawk do za潮cznika I lub II w celu rozpatrzenia na nast阷nej sesji Konferencji. Tekst proponowanej poprawki zostanie zakomunikowany Sekretariatowi co najmniej 150 dni przed sesj Konferencji. Sekretariat przekonsultuje poprawk z innymi Stronami oraz z zainteresowanymi organami, zgodnie z postanowieniami punkt體 (b) i (c) ust阷u 2 niniejszego artyku硊 oraz powiadomi o ich stanowisku wszystkie Strony nie p蠹niej ni 30 dni przed sesj Konferencji;
(b) poprawki b阣 przyjmowane wi阫szo禼i dw骳h trzecich liczby g硂s體 Stron obecnych i g硂suj眂ych. Okre秎enie "Strony obecne i g硂suj眂e" oznacza Strony obecne i g硂suj眂e za lub przeciw. Strony wstrzymuj眂e si od g硂su nie b阣 wliczane do dw骳h trzecich wymaganych do przyj阠ia poprawki;
(c) poprawki przyj阾e na sesji Konferencji wejd w 縴cie 90 dni po tej sesji w stosunku do wszystkich Stron, z wyj眛kiem tych, kt髍e zg硂si硑 zastrze縠nie zgodnie z ust阷em 3 niniejszego artyku硊.
2. W zakresie poprawek do za潮cznik體 I i II, wnoszonych mi阣zy sesjami Konferencji Stron, b阣 stosowane nast阷uj眂e postanowienia:
(a) ka縟a Strona mo縠 zaproponowa poprawk do za潮cznika I lub II w celu rozpatrzenia w okresie mi阣zy sesjami Konferencji, w trybie korespondencyjnym ustalonym w niniejszym ust阷ie;
(b) w odniesieniu do gatunk體 morskich, Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezw硂cznie zakomunikuje j Stronom. Przekonsultuje j r體nie z kompetentnymi organizacjami mi阣zyrz眃owymi, zw砤szcza w celu uzyskania wszelkich danych naukowych, kt髍ych te organy mog dostarczy, i w celu zapewnienia koordynacji wszelkich 秗odk體 ochrony stosowanych przez te organizacje. Sekretariat mo縧iwie niezw硂cznie zakomunikuje Stronom wyra縪ne opinie oraz dane dostarczone przez te organizacje, jak r體nie swoje w砤sne wnioski i zalecenia;
(c) w odniesieniu do gatunk體 innych ni morskie Sekretariat, po otrzymaniu tekstu proponowanej poprawki, niezw硂cznie zakomunikuje go Stronom, a nast阷nie mo縧iwie szybko przeka縠 swoje w砤sne zalecenia;
(d) ka縟a Strona mo縠, w ci眊u 60 dni od daty przekazania przez Sekretariat Stronom jego zalece w my秎 punkt體 (b) lub (c) niniejszego ust阷u, przekaza Sekretariatowi swoje komentarze dotycz眂e zaproponowanej poprawki, jak r體nie wszystkie dane i informacje naukowe;
(e) Sekretariat przeka縠 Stronom mo縧iwie niezw硂cznie otrzymane odpowiedzi wraz ze swymi w砤snymi zaleceniami;
(f) je縠li w ci眊u 30 dni od daty przekazania odpowiedzi i zalece zakomunikowanych w my秎 postanowie punktu (e) niniejszego ust阷u Sekretariat nie otrzyma 縜dnych zastrze縠 co do proponowanej poprawki, poprawka ta wejdzie w 縴cie 90 dni p蠹niej w stosunku do wszystkich Stron, z wyj眛kiem tych, kt髍e zg硂si硑 zastrze縠nia zgodnie z ust阷em 3 niniejszego artyku硊;
(g) je縠li Sekretariat otrzyma zastrze縠nie kt髍ejkolwiek ze Stron, proponowana poprawka zostanie poddana g硂sowaniu korespondencyjnemu, zgodnie z postanowieniami punkt體 (h), (i) i (j) niniejszego ust阷u;
(h) Sekretariat powiadomi Strony o otrzymanym zastrze縠niu;
(i) je縠li Sekretariat nie otrzyma g硂s體 za, przeciw lub wstrzymuj眂ych si od co najmniej po硂wy Stron w ci眊u 60 dni od daty zawiadomienia, o kt髍ym mowa w punkcie (h) niniejszego ust阷u, proponowana poprawka zostanie odes砤na do ponownego rozpatrzenia na nast阷nej sesji Konferencji Stron;
(j) w przypadku otrzymania g硂s體 co najmniej po硂wy Stron, poprawka zostanie przyj阾a wi阫szo禼i dw骳h trzecich Stron g硂suj眂ych za lub przeciw;
(k) Sekretariat powiadomi Strony o wyniku g硂sowania;
(l) w razie przyj阠ia proponowanej poprawki, wejdzie ona w 縴cie 90 dni po dacie powiadomienia przez Sekretariat o jej przyj阠iu w stosunku do wszystkich Stron, z wyj眛kiem tych, kt髍e zg硂si硑 zastrze縠nie zgodnie z postanowieniami ust阷u 3 niniejszego artyku硊.
3. W okresie 90 dni, o kt髍ym mowa w punkcie (c) ust阷u 1 lub w punkcie (l) ust阷u 2 niniejszego artyku硊, ka縟a ze Stron mo縠, w drodze pisemnego powiadomienia rz眃u b阣眂ego depozytariuszem, zg硂si zastrze縠nie do tej poprawki. Dop髃i takie zastrze縠nie nie zostanie wycofane, Strona ta b阣zie traktowana - w odniesieniu do handlu gatunkami, kt髍ych poprawka dotyczy - tak jak pa駍two nie b阣眂e Stron niniejszej konwencji.

Artyku XVI
Za潮cznik III i poprawki do niego

1. Ka縟a ze Stron mo縠 w ka縟ym czasie przed硂縴 Sekretariatowi list gatunk體, kt髍e okre秎a - w granicach swojej jurysdykcji - jako podlegaj眂e reglamentacji w celach wymienionych w ust阷ie 3 artyku硊 2. Za潮cznik III b阣zie obejmowa nazw Strony zg砤szaj眂ej gatunek w celu wpisania do za潮cznika, nazw naukow tych gatunk體, a tak縠 wszelkich cz甓ci zwierz眛 lub ro秎in oraz otrzymywane z nich produkty, kt髍e b阣 wyra糿ie okre秎one zgodnie z postanowieniami punktu (b) artyku硊 I.
2. Ka縟a lista, przed硂縪na w my秎 postanowie ust阷u 1 niniejszego artyku硊, zostanie podana do wiadomo禼i Stron przez Sekretariat niezw硂cznie po jej otrzymaniu. Taka lista nabierze mocy obowi眤uj眂ej, jako cz甓 integralna za潮cznika III, 90 dni po dacie jej podania do wiadomo禼i. Po podaniu do wiadomo禼i takiej listy ka縟a ze Stron mo縠, w ka縟ej chwili, w drodze pisemnego powiadomienia rz眃u b阣眂ego depozytariuszem, zg硂si zastrze縠nia w odniesieniu do jakiegokolwiek gatunku, jego cz甓ci albo produktu pochodnego. Dop髃i takie zastrze縠nie nie zostanie wycofane, pa駍two to b阣zie traktowane - w zakresie handlu okazami tego gatunku, ich cz甓ciami lub produktami pochodnymi - tak jak pa駍two nie b阣眂e Stron niniejszej konwencji.
3. Strona, kt髍a zaproponowa砤 wpis okre秎onego gatunku do za潮cznika III, mo縠 w ka縟ej chwili wycofa go w drodze pisemnego powiadomienia Sekretariatu, kt髍y powiadomi o tym wszystkie Strony. Wycofanie staje si skuteczne 30 dni od daty tego powiadomienia.
4. Ka縟a ze Stron, przedk砤daj眂 list w my秎 postanowie ust阷u 1 niniejszego artyku硊, przed硂縴 Sekretariatowi kopie wszelkich ustaw i przepis體 krajowych stosowanych do ochrony takiego gatunku, wraz z wszelkimi komentarzami, kt髍e uwa縜 za niezb阣ne lub kt髍ych mo縠 za勘da Sekretariat. Dop髃i gatunki, o kt髍ych mowa, pozostan obj阾e za潮cznikiem III, Strona ta b阣zie przedk砤da wszelkie zmiany tych ustaw i przepis體 lub wszelkie nowe komentarze - z chwil ich wprowadzenia.

Artyku XVII
Poprawki do konwencji

1. Sekretariat zwo砤 nadzwyczajn sesj Konferencji Stron na pisemne 勘danie co najmniej jednej trzeciej Stron w celu rozpatrzenia i przyj阠ia poprawek do niniejszej konwencji. Takie poprawki b阣 przyjmowane wi阫szo禼i dw骳h trzecich liczby g硂s體 Stron obecnych i g硂suj眂ych. Przez okre秎enie "Strony obecne i g硂suj眂e" rozumie si Strony obecne i g硂suj眂e za lub przeciw. Strony wstrzymuj眂e si od g硂sowania nie b阣 wliczane do dw骳h trzecich wymaganych do przyj阠ia poprawki.
2. Sekretariat przeka縠 Stronom tekst ka縟ej zaproponowanej poprawki co najmniej 90 dni przed sesj Konferencji.
3. Poprawka wejdzie w 縴cie w stosunku do Stron, kt髍e j przyj瓿y 60 dni po z硂縠niu przez dwie trzecie Stron rz眃owi b阣眂emu depozytariuszem dokument體 stwierdzaj眂ych przyj阠ie poprawki. Po tym czasie poprawka wejdzie w 縴cie w stosunku do ka縟ej innej Strony 60 dni po z硂縠niu przez t Stron dokumentu stwierdzaj眂ego przyj阠ie poprawki.

Artyku XVIII
Za砤twianie spor體

1. Wszelkie spory, jakie mog powsta pomi阣zy dwiema lub wi阠ej Stronami niniejszej konwencji, w zwi眤ku z interpretacj lub stosowaniem jej postanowie, b阣 przedmiotem negocjacji mi阣zy zainteresowanymi Stronami.
2. Je縠li sp髍 nie mo縠 by za砤twiony w trybie przewidzianym w ust阷ie 1 niniejszego artyku硊, Strony mog za obop髄n zgod podda sp髍 arbitra縪wi, a w szczeg髄no禼i Sta砮mu Trybuna硂wi Arbitra縪wemu w Hadze. Strony kt髍e podda硑 sp髍 arbitra縪wi, b阣 zwi眤ane decyzj arbitra縪w.

Artyku XIX
Podpisanie

Niniejsza konwencja b阣zie otwarta do podpisu w Waszyngtonie do dnia 30 kwietnia 1973 r., a nast阷nie w Bernie do dnia 31 grudnia 1974 r.

Artyku XX
Ratyfikacja, przyj阠ie, zatwierdzenie

Niniejsza konwencja podlega ratyfikacji, przyj阠iu lub zatwierdzeniu. Dokumenty ratyfikacyjne, przyj阠ia lub zatwierdzenia zostan z硂縪ne rz眃owi Konfederacji Szwajcarskiej, kt髍y b阣zie rz眃em depozytariuszem.

Artyku XXI
Przyst眕ienie

Niniejsza konwencja b阣zie stale otwarta do przyst眕ienia. Dokumenty przyst眕ienia b阣 sk砤dane rz眃owi depozytariuszowi.

Artyku XXII
Wej禼ie w 縴cie

1. Niniejsza konwencja wejdzie w 縴cie 90 dni po dacie z硂縠nia rz眃owi depozytariuszowi dziesi眛ego dokumentu ratyfikacyjnego, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia.
2. W stosunku do ka縟ego pa駍twa, kt髍e ratyfikuje, przyjmie lub zatwierdzi niniejsz konwencj albo do niej przyst眕i po z硂縠niu dziesi眛ego dokumentu ratyfikacyjnego, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia, niniejsza konwencja wejdzie w 縴cie 90 dni po z硂縠niu przez to pa駍two dokumentu ratyfikacyjnego, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia.

Artyku XXIII
Zastrze縠nia

1. Niniejsza konwencja nie mo縠 by przedmiotem zastrze縠 og髄nych. Mog by zg硂szone tylko zastrze縠nia szczeg蟪owe, zgodnie z postanowieniami niniejszego artyku硊 oraz artyku硊 XV i XVI.
2. Ka縟e pa駍two mo縠, sk砤daj眂 sw骿 dokument ratyfikacyjny, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia, zg硂si okre秎one zastrze縠nia w odniesieniu do:
(a) jakiegokolwiek gatunku wymienionego w za潮czniku I, II lub III albo
(b) jakichkolwiek cz甓ci lub produkt體 pochodzenia zwierz阠ego albo ro秎innego, nale勘cych do gatunku obj阾ego za潮cznikiem III.
3. Dop髃i pa駍two b阣眂e Stron niniejszej konwencji nie wycofa swego zastrze縠nia, zg硂szonego w my秎 postanowie niniejszego artyku硊, b阣zie ono traktowane - w zakresie handlu gatunkami lub cz甓ciami albo produktami otrzymanymi ze zwierz眛 lub ro秎in wymienionych w tym zastrze縠niu - tak jak pa駍two nie b阣眂e Stron niniejszej konwencji.

Artyku XXIV
Wypowiedzenie

Ka縟a Strona mo縠 wypowiedzie niniejsz konwencj w drodze pisemnego zawiadomienia skierowanego do rz眃u b阣眂ego depozytariuszem. Wypowiedzenie to stanie si skuteczne po up硑wie 12 miesi阠y od otrzymania zawiadomienia przez rz眃 b阣眂y depozytariuszem.

Artyku XXV
Depozytariusz

1. Orygina niniejszej konwencji w j陑ykach angielskim, chi駍kim, francuskim, hiszpa駍kim i rosyjskim, z kt髍ych ka縟y jest jednakowo autentyczny, zostanie z硂縪ny rz眃owi b阣眂emu depozytariuszem, kt髍y przeka縠 uwierzytelnione jego kopie pa駍twom, kt髍e podpisa硑 konwencj lub z硂縴硑 dokumenty przyst眕ienia do niej.
2. Rz眃 b阣眂y depozytariuszem poinformuje wszystkie pa駍twa podpisuj眂e lub przyst阷uj眂e do konwencji oraz Sekretariat o podpisach, z硂縠niu dokument體 ratyfikacyjnych, przyj阠ia, zatwierdzenia lub przyst眕ienia, o wej禼iu w 縴cie niniejszej konwencji, zg硂szeniu lub wycofaniu zastrze縠, poprawek do niej i o zawiadomieniach o wypowiedzeniu.
3. Rz眃 b阣眂y depozytariuszem przeka縠, niezw硂cznie po wej禼iu w 縴cie niniejszej konwencji, jej uwierzytelniony egzemplarz Sekretariatowi Narod體 Zjednoczonych w celu zarejestrowania i opublikowania zgodnie z artyku砮m 102 Karty Narod體 Zjednoczonych.

Na dow骴 czego ni縠j podpisani pe硁omocnicy, nale縴cie w tym celu upowa縩ieni, podpisali niniejsz konwencj.

Sporz眃zono w Waszyngtonie dnia trzeciego marca tysi眂 dziewi赕set siedemdziesi眛ego trzeciego roku.

Zapraszamy na stron macierzyst Sekretariatu Konwencji CITES.

http://www.cites.org/

Polski tekst Konwnecji pochodzi z strony http://www.mos.gov.pl/cites-ma/index.html.O portalu |  Kontakt
© Copyright 2000-2010 Ptaki Egzotyczne on-line. Wszelkie prawa zastrze縪ne.